Отчеты - сборник
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 Рейтинг 3.56 (9 Голоса)

НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ БІОРЕСУРСІВ І ПРИРОДОКОРИСТУВАННЯ УКРАЇНИ

ВІДОКРЕМЛЕНИЙ ПІДРОЗДІЛ НАЦІОНАЛЬНОГО УНІВЕРСИТЕТУ

БІОРЕСУРСІВ І ПРИРОДОКОРИСТУВАННЯ УКРАЇНИ

«ПРИБРЕЖНЕНСЬКИЙ АГРАРНИЙ КОЛЕДЖ»

Звіт-щоденник проходження виробничої переддипломної практики

ІЗ СПЕЦІАЛЬНОСТІ 5.10010102 “МОНТАЖ,

ОБСЛУГОВУВАННЯ ТА РЕМОНТ ЕЛЕКТРОТЕХНІЧНИХ

УСТАНОВОК В АГРОПРОМИСЛОВОМУ КОМПЛЕКСІ“

Студента групи ________________________________________

(прізвище, ім’я, по батькові)

_____________________________________________________

______________________________________________________

(назва навчального закладу)

Місце проходження практики____________________________

______________________________________________________

Термін практики з ________________ по _________________

Керівник практики

Від підприємства______________________________________

Від навчального закладу________________________________

направлення на практику

КЕРІВНИК БАЗИ ПРАКТИКИ ПОВИНЕН:

1. Наказом призначити кваліфікованого спеціаліста для безпосереднього керівництва практикою.

2. Створити необхідні умови для виконання студентами програми практики; не допускати використання їх на посадах та роботах, що не відповідають програмі практики й майбутній спеціальності.

3. Забезпечити умови безпечної роботи студентів на кожному робочому місці. Проводити обов’язкові інструктажі з охорони праці. Забезпечити спецодягом, запобіжними засобами, лікувально-профілактичним обслуговуванням за нормами, встановленими для штатних працівників.

4. Надати студентам-практикантам і керівникам практики від навчального закладу можливість користуватись лабораторіями, кабінетами, майстернями, бібліотекою, технічною та іншою документацією, необхідною для виконання програми практики.

5. Забезпечити контроль за проходженням практики студентів. Про всі порушення трудової дисципліни, внутрішнього розпорядку та про інші порушення повідомляти навчальний заклад.

6. Дати характеристику на кожного студента-практиканта.

(Наказ Міністерства освіти України Від 8 квітня 1993 р. № 93)

Мета та завдання практики

Виробнича переддипломна практика завершує процес підготовки молодого спеціаліста до самостійної роботи в галузі електрифікації і автоматизації сільського господарства. Вона є заключною ланкою практичної підготовки спеціалістів перед дипломним проектуванням.

Під час виробничої переддипломної практики студенти повинні узагальнити і поглибити знання, одержані в процесі навчання, ознайомитись безпосередньо в сільськогосподарських та ремонтно-обслуговуючих підприємствах з новою технологією, організацією та технологією виробництва, набути умінь і навичок роботи із спеціальності, грамотно зібрати і підготувати матеріал для дипломного проектування.

Під час практики студенти працюють помічниками /дублерами/ молодшого спеціаліста, а також інших керівників сільського господарства, експлуатаційного або електроремонтного підприємства.

При цьому вони повинні:

1.1. Після прибуття на місце проходження виробничої практики одержати документи на працевлаштування.

1.2. Пройти інструктаж з техніки безпеки на виробництві до початку практики.

1.3. Підпорядковуватися діючим в господарстві правилам внутрішнього розпорядку дня.

1.4. Виконувати всі завдання, які передбачені програмою практики.

1.5. Добросовісно відноситись до праці, дотримуватися правил охорони праці і навколишнього середовища.

1.6. Систематично вести звіт-щоденник.

1.7. Брати участь у раціоналізаторській роботі і громадському житті колективу.

1.8. Зібрати необхідні матеріали для дипломного проектування.

Щоденний контроль за виконанням програми практики здійснюється керівниками практики від підприємства /господарства/ перевіряється і оцінюється якість роботи практикантів та виявляється рівень набутих ними практичних навичок.

Керівниками практики від підприємства зобов’язані бути головні енергетики, інженери-електрики, техніки-електрики господарств /підприємств/.

Під час практики студенти складають звіт-щоденник, який є звітом про виробничу переддипломну практику. Після закінчення практики разом з матеріалами, зібраними до дипломного проектування, звіт-щоденник подають у навчальний заклад. Керівник практики від підприємства /господарства/ повинен зробити висновок про якість проходження практики студентом.

Під час практики студент готує матеріал для дипломного проектування відповідно до переліку питань, передбачених завданням на дипломне проектування.

Студенти, яку не пройшли виробничої переддипломної практики або одержали від господарства /підприємства/ негативний відгук, не одержали заліку з практики, до дипломного проектування не допускаються і направляються на практику повторно.

НАБУТТЯ УМІНЬ

Після проходження переддипломної практики студент повинен Вміти:

Організувати роботу з монтажу, раціональної експлуатації і поточного ремонту електроустановок, електрообладнання і засобів автоматизації, яке використовується у сільськогосподарському виробництві.

Визначити економічно вигідні режими роботи електрообладнання і ефективно використовувати електричну енергію в с.-г. виробництві.

Розробляти графіки проведення планово-запобіжних ремонтів, профілактичних оглядів електроустановок і електрообладнання, організувати їх виконання.

Складати кошториси на монтаж і ремонт електроустановок на електрообладнання, оформляти наряди на виконання робіт.

Самостійно проводити монтаж і налагодження електрообладнання, а також керувати електроустановками, налагоджувати їх на різні режими роботи.

Володіти прийомами діагностики електроустановок, електрообладнання та безпосередньо брати участь у проведенні операцій технічного обслуговування і ремонту електрообладнання і засобів автоматизації.

Вміти використовувати контрольно-вимірювальні прилади та інструменти.

Складати поточні і річні звіти з технічної експлуатації та ремонту електроустановок і електрообладнання.

Оформляти наряд-допуск для виконання робіт у діючих електроустановках і здійснювати допуск ремонтної бригади до роботи.

Приймати грунтовні рішення, контролювати їх виконання.

Впроваджувати досягнення науки і передового досвіду у виробництві.

Здійснювати контроль за додержанням правил охорони праці, пожежної безпеки та навколишнього середовища.

Визволяти ушкодженого від дії електричного струму.

Подавати потерпілому першу долікарську допомогу при ушкодженні електричним струмом, при опіках, пораненні, кровотечі.

Систематизувати матеріал із виконання індивідуального завдання для дипломного проектування.

Організовувати ефективне використання електричної енергії.

Розподіл часу переддипломної практики

Назва виду робіт

Кількість годин, дні

Ознайомлення з підприємством

Інструктажі з безпеки праці

Робота дублером молодшого спеціаліста техніка-електрика

Виробничі екскурсії

Систематизація матеріалу згідно з темою дипломного

Проекту

Оформлення звіту-щоденника

Всього

8/1

128/16

8/1

8/1

8/1

160/20

1. Тривалість робочого тижня в період переддипломної практики 40 година.

2. При наявності в господарстві вакантних місць студенти можуть займати штатну посаду, якщо робота на цій посаді буде задовольняти вимоги практики.

Зміст практики

Ознайомлення з підприємством, інструктаж з безпеки праці (1 день).

Ознайомлення з підприємством, бесіда з керівником підприємства і головним інженером, інструктаж з техніки безпеки, вивчення режиму роботи. Ознайомлення з досвідом виробництва с.-г. продукції, виробничими підрозділами, енергетичними показниками господарства, роботою служби енергетики, її структурою, станом електрифікації виробничих процесів.

Ознайомлення з принципом керування в господарстві організацією інженерної служби підрозділу, використання електрообладнання, матеріально-технічне постачання, ремонт і технічне обслуговування техніки. Організація праці і її нормування, система оплати праці і стимулювання, основи господарського розрахунку, орендні відносини. Визначення і аналіз основних техніко-економічних показників підприємства і його основних підрозділів.

Вступний інструктаж з техніки безпеки (програма вступного інструктажу, хто його проводить, як оформляється).

ОРІЄНТОВНИЙ ПЕРЕЛІК ПИТАНЬ ВСТУПНОГО ІНСТРУКТАЖУ

1. Загальні відомості про підприємство, характерні особливості виробництва.

2. Загальні правила поведінки працюючих на території підприємства, у виробничих та допоміжних приміщеннях. Розташування основних цехів, служб допоміжних приміщень.

3. Основні положення Закону “ Про охорону праці”, Кодексу законів про працю та інших нормативних актів про охорону праці.

3.1. Трудовий договір, робочий час та час відпочинку, Охорона праці жінок та осіб молодше 18 років. Колективний договір /угода/, пільги та відшкодування за важкі та шкідливі умови праці.

3.2. Правила внутрішнього трудового розпорядку підприємства, відповідальність за порушення цих правил.

3.3. Система управління охороною праці, державний нагляд та громадський контроль за охороною праці на підприємстві:

· обов’язки роботодавця з охорони праці;

· обов’язки працівника щодо виконання вимог нормативних актів про охорону праці;

· права працівника з охорони праці при укладанні трудової угоди та під час роботи на підприємстві;

· відповідальність працівника за порушення вимог з охорони праці;

· попередні та періодичні методичні огляди;

· соціальне страхування від нещасних випадків та профзахворювань;

· навчання питань з охорони праці.

4. Основні небезпечні та шкідливі виробничі фактори, які характерні для цього виробництва, особливості їх дії на працюючих, Методи та засоби запобігання нещасним випадкам та професійним захворюванням, засоби індивідуального та колективного захисту, знаки безпеки та сигналізації. Порядок і норми видачі засобів індивідуального захисту.

5. Основні вимоги виробничої санітарії та особистої гігієни.

6. Обставини та причини окремих характерних нещасних випадків та аварій, які сталися на підприємстві та інших аналогічних виробництвах через порушення вимог безпеки.

7. Порядок розслідування та оформлення нещасних випадків та професійних захворювань.

8. Пожежна безпека. Способи та засоби запобігання пожежам, вибухам, аваріям, дії персоналу при їх виникненні. Діючі документи з питань пожежної безпеки.

Виробничі дільниці, які найбільш небезпечні в пожежному відношенні. Протипожежний режим. Загальнооб’єктивні та цехові інструкції про заходи пожежної безпеки. Способи застосування первинних засобів пожежогасіння.

9. Перша допомога потерпілому. Дії працюючих при виникненні нещасного випадку на дільниці, у цеху.

10. Дії працюючих при виникненні екстремальних ситуацій.

ОЗНАЙОМЛЕННЯ З ПІДПРИЄМСТВОМ

Записати назву господарства, повну адресу, назву найближчої залізничної станції та відстань до неї, назву відділення Держбанку і розрахунковий рахунок, відстань до районного центру. Зазначити грунтово-кліматичну зону, виробничий напрям господарства, кількість відділень, бригад, ферм.

Заповнити табл. 1, 2.

Таблиця 1

ПОКАЗНИКИ З РОСЛИННИЦТВА ТА ТВАРИННИЦТВА

Назва показника

Одиниця

виміру

Кількість

200_ р. 200_ р.

Примітка

1. Рослинництво

1.1. Загальна площа землі

1.2. Озимі культури

1.3. Ярі культури

1.4. Технічні культури

1.5. О в о ч і

1.6. П а р н и к и

1.7. Т е п л и ц і

Га

Га

Га

Га

Га

Га

Га

   

2. Тваринництво

2.1. Кількість великої рогатої худоби

молочне стадо

на відгодівлі

2.2. Свиноматки

2.3. Свині на відгодівлі

2.4. П т и ц я

2.5. В і в ц і

Гол.

Гол.

Гол.

Гол.

Гол.

Гол.

   

Таблиця 2

СКЛАД МАШИННО-ТРАКТОРНОГО ПАРКУ

(у тому числі стаціонарне обладнання)

Найменування машин

Марка машин

Кількість

машин

     
     
     
     
     
     
     
     

ЗАГАЛЬНІ ВІДОМОСТІ ПРО ЕЛЕКТРИФІКАЦІЮ ГОСПОДАРСТВА

Джерело електропостачання, кількість, потужність та місцезнаходження на території господарства основних джерел електроенергії з їх технічною характеристикою.

Довжина електричних ліній, їх технічний стан. Наявність і стан повторних заземлень та грозозахисту.

Відсоток електрифікації і автоматизації робіт за галузями (електрозабезпеченість господарства, перспективи підвищення рівня електрифікації).

Планові затрати на ремонт і технічне обслуговування електрообладнання. Дати аналіз.

Виробництво електроенергії власними електростанціями, потреби і споживання електричної енергії за рік, зокрема, на виробничі потреби, річні витрати на електроенергію, експлуатацію і ремонт електрообладнання.

Загальна кількість і потужність електродвигунів електронагрівальних установок та інших споживачів електроенергії господарства і його галузях.

Виробничий травматизм при роботі на електроустановках за минулий рік. Основні причини травматизму.

Кількість електродвигунів і електроустановок, які вийшли з ладу протягом року. Назвати основні причини.

Наявність системи ППРЕ сільського господарства і її економічна ефективність (наявність графіків технічного обслуговування і поточного ремонту).

Наявність електротехнічної служби, її склад (рівень підготовленості, наванта­ження в умовних одиницях, зарплата).

Описати схему електропостачання та навести номінальні дані районної трансформаторної підстанції та ліній електропередач. Навести поділ споживачів на категорії за надійністю електропостачання.

Робота студента дублера молодшим спеціалістом техніка-електрика

Студент під безпосереднім керівництвом енергетика та інженера-електрика повинен:

ü ознайомитися з посадовими обов’язками молодшого спеціаліста;

ü складати графіки монтажу і профілактичного ремонту електроустановок та електрообладнання, які використовуються у сільськогосподарському виробництві, самостійно проводити налагодження засобів захисту електрообладнання і регулювання машин;

ü читати електричні принципові схеми, схеми з’єднань і підключення щитів керування;

ü визначати прості несправності в схемах електроавтоматики, працювати на випробувальних і регулюючих стендах, які використовуються при випробуванні машин і обладнання;

ü користуватись контрольно-вимірювальними приладами та інструментами;

ü підбирати раціональні режими роботи електрообладнання і приймати рішення про ефективне використання електроенергії;

ü вести технічну документацію на експлуатацію електрообладнання;

ü визначати і усувати несправності засобів автоматизації;

ü проводити налагодження електроприладів машин, агрегатів потокових ліній, освітлювальних та опромінювальних установок, систем електронагрівання;

ü складати функціональні схеми автоматизації, окремих апаратів і технічних процесів, принципові електричні схеми контролю.;

ü експлуатувати пристрої диспетчерських пунктів;

ü організувати роботу у виробничому підрозділі на принципі господарського розрахунку та інших прогресивних форм;

ü проводити необхідні розрахунки з використанням довідкової літератури;

ü забезпечувати дотримання правил технічної експлуатації електроустановок, електрообладнання і засобів автоматизації сільськогосподарського виробництва, правил безпеки праці і протипожежного захисту.

ЗАВДАННЯ 1. Ознайомитись з організацією експлуатації електричних установок у господарстві, оперативного обслуговування електроустаткування господарства. Вивчити і проаналізувати структуру організації, експлуатації електричних установок в господарстві.

ЗАВДАННЯ 2. Скласти перелік електрообладнання і електроустановок, внутрішніх проводок у господарстві за формою, наведеною в табл. 3, 4.

Таблиця 3

ПЕРЕЛІК ЕЛЕКТРООБЛАДНАННЯ І ЕЛЕКТРОУСТАНОВОК У ГОСПОДАРСТВІ

Назва, технологічні машини, місце установки

Кількість

Дата

Уста-новки

Навко-

Лишнє

Середо-вище

Електродвигуни

Пускова

Апаратура

 

Тип

Р кВт

Кіль-

Кість

               
               
               

Таблиця 4

ВНУТРІШНІ ПРОВОДКИ

Назва приміщення

Кількість

Площа, м2

Тип сві - тильника, шт.

Марка про-

Водів і спосіб прокладки

             
             
             

ЗАВДАННЯ 3. Скласти перелік електрообладнання і електроустановок за встановленою формою. Підрахувати об’єм електрогосподарства в умовних одиницях.

Обсяг електрогосподарства (умовні одиниці)

Електроустаткування і

Споруди

Одиниця

Виміру

Кількість

Питомі

Показники

Ум. од.

Обсяг,

Ум. од.

1. Лінія електропередач 0,4кв

на залізобетонних опорах

Км

     

2.Трансформаторна підстанція

Підстанція

     

3.Розподільні пункти, силові

зборки, щити управління

до 1000 В

Шт.

     

4.Електродвигуни потужністю до 10 квт

10 - 20 кВт

понад 20 кВт

Шт.

     

5.Світильники для опромінення рослин, тварин, птиці

       

6.Внутрішні силові і освітлю-

вальні проводки у виробни-

чих тваринницьких та інших

приміщеннях

100 м2

     

7.Те саме, у громадських та

культурно-побутових примі-

щеннях

50 м2

     

8.Зварювальні трансформатори

Шт.

     

9.Водоелектропідігрівачі

Шт.

     

10.Електрокалорифери до 40 кВт

Шт.

     

Р а з о м

       

ЗАВДАННЯ 4. Навести результати обстежень /у вигляді таблиці/ трансформаторних підстанцій, резервних електростанцій, найбільш характерні схеми первинної і вторинної комутації джерел живлення.

ЗАВДАННЯ 5. Навести дані про кількість перерв у електропостачанні господарства, їх тривалість, причини і збитки, завдані господарству цими перервами:

ЗАВДАННЯ 6. Охарактеризувати технічний стан ліній електропередач напругою 0,38 кВ та аналіз обходу повітряної лінії.

ЗАВДАННЯ 7. Проаналізувати забезпечення підприємства кваліфікованим складом експлуатаційного персоналу.

ЗАВДАННЯ 8. Навести форми технічної документації служби головного енергетика. Зробити висновки про правильність їх ведення.

ЗАВДАННЯ 9. Скласти річний графік планово-попереджувального технічного обслуговування і ремонту електрообладнання одного із об’єктів (форма, кормоцех, ремонтна майстерня, зерносушильний цех тощо) за формою, наведеною в табл. 5. Графік виконати на міліметровому папері.

Таблиця 5

Затверджую

Енергетик _________________________

/підпис, ім’я, по батькові/

РІЧНИЙ ГРАФІК ПЛАНОВО-ПОПЕРЕДЖУВАЛЬНОГО ТЕХНІЧНОГО

ОБСЛУГОВУВАННЯ І РЕМОНТУ ЕЛЕКТРООБЛАДНАННЯ

________________________________________________

/ назва об’єкта/

Наймену-

Вання

Електро-

Обладнання

Марка

Елек-

Трооб-

Лад-

Нання

Кіль-

Кість, шт.

Періодич-

Ність техніч-

Ного обслу-

Говування

Коефі-цієнт

Сезон-

Ності

Річне число

М і с я ц і

Затра-

Ти ро-

Бочого

Часу

ТО

ТР

ЗС

КР

1

2

3

4

5

6

7

8

9

010

11

12

 

ЗАВДАННЯ 10. Навести форму заявки на одержання електроустановок і електрообладнання, копію заявки на запасні частини, ремонтні матеріали, інструменти:

ЗАВДАННЯ 11. Описати структуру організації експлуатації електроустановок у господарстві та склад обслуговуючого персоналу.

ЗАВДАННЯ 12. Описати систему підготовки електротехнічного персоналу, організацію оперативного обслуговування електроустановок, організацію інструктажів з техніки безпеки.

 

ЗАВДАННЯ 13. Навести структуру собівартості електроенергії в господарстві. Техніко-економічні показники роботи електрогосподарства

ЗАВДАННЯ 14. Накреслити план розміщення технологічного обладнання електричних двигунів та копію інвентаризаційної відомості електрифікованого технологічного обладнання одного з об’єктів (ферма, ремонтні майстерні та ін.).

ЗАВДАННЯ 15. Накреслити схему силової і освітлювальної електропроводки виробничого приміщення, марки проводів і світильників, силових і освітлювальних щитів.

ЗАВДАННЯ 16. Навести одну з схем автоматизації агрегату або технологічної лінії виробничого об’єкта, описати їх роботу.

ЗАВДАННЯ 17. Описати технологію поточного ремонту електрообладнання (електродвигуна зварювального трансформатора, пускозахисної апаратури).

ЗАВДАННЯ 18. Навести найбільш характерні раціоналізаторські пропозиції, їх ескізи, напрями роботи щодо впровадження держстандартів.

ЗАВДАННЯ 19. Навести форму акта на списання електроустановок і електрообладнання.

ВИРОБНИЧІ ЕКСКУРСІЇ

Виробничі екскурсії проводяться на підприємствах районних філій “Обленерго”, ВАТ “Сільенерго” для ознайомлення з електрообладнанням, передовою технологією, організацією праці і економічними показниками виробництва.

ЗАВДАННЯ 20. Додати до звіту-щоденника план екскурсії, фотографії, описати найбільш цікаві моменти.

Систематизація матеріалу відповідно до теми дипломного проекту.

За результатами переддипломної практики студент узагальнює всі матеріали, робить аналізи і висновки, розподіляє матеріал за розділами дипломного проекту.

ЗАВДАННЯ 21. Підібрати матеріали за розділами, оформити ескізи, креслення, схеми згідно з виданим індивідуальним завданням на дипломне проектування.

Щоденник переддипломної практики

Дата

Посада та робота, яка виконувалась з коротким технічним поясненням змісту

Зауваження, підпис керівника

1

2

3

     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     

ВИСНОВКИ І ПРОПОЗИЦІЇ ПРО ОЦІНКУ

ВИРОБНИЧОЇ ПЕРЕДДИПЛОМНОЇ ПРАКТИКИ

СТУДЕНТА-ПРАКТИКАНТА

ВИСНОВКИ КЕРІВНИКА ПРАКТИКИ ВІД ПІДПРИЄМСТВА

____________________________________________________________________________

(прізвище, ім’я, по батькові)

Студент 4 курсу, групи ________ відділення електрифікації і автоматизації с. г.

___________________________________________________________________________

(назва навчального закладу)

Проходив(ла) виробничу переддипломну практику в ______________________________

_________________________________________________________________________

(господарство)

З __________________________ по ____________________________ /число, місяць, рік/

Дата ________________

Підпис керівника практики

(посада, прізвище, ім’я по батькові)____________________________________________

_________________________________________________________________________________________

Підпис керівника підприємства

(прізвище, ім’я по батькові)___________________________________________________

М. П.

Рецензія викладача-керівника практики

Дата ________________

Підпис керівника практики (прізвище, ім’я по батькові)___________________________

_________________________________________________________________________________________

Додаток 1

СКЛАДАННЯ ЗВІТУ-ЩОДЕННИКА

Звіт-щоденник складається з двох частин: звіту і щоденника про проходження переддипломної практики.

Щоденник слід вести за нижченаведеною формою:

Дата

Посада та робота, яка виконувалася з коротким технічним

поясненням змісту

Зауваження,

Підпис керівника

20.04.10

Приклад

Робота молодшим спеціалістом. Складання заявки на отримання нового електричного обладнання, ремонтних матеріалів і запасних частин. Зміст заявки...

 

28.04.10

Робота молодшим спеціалістом техніка-електрика. Складання графіка за участю енергетика господарства чергування оперативного персоналу за травень. Зміст графіка...

 

Звіт складається протягом проходження практики і остаточно оформляється. Зміст звіту повинен відобразити питання, які наведені в четвертому розділі даної програми. У звіті повинні бути наведені технічні дані електрообладнання, приладів і засобів автоматизації, ескізи, креслення, схеми.

У кінці звіту необхідно зробити висновки і пропозиції.

У висновках і пропозиціях висвітлити:

· особисту оцінку своєї виробничої практики;

· позитивні і негативні сторони роботи електротехнічної служби;

· пропозиції з ефективного використання електричної енергії;

· пропозиції з використання електричної енергії в технологічному процесі с.-г. виробництва;

· пропозиції з впровадження автоматизації технологічних процесів;

· пропозиції з використання нетрадиційних джерел енергії, що було найбільш корисним під час проходження практики;

· які самостійні рішення, конкретні завдання вами були прийняті при проходженні практики для вдосконалення роботи електротехнічної служби.

Звіт-щоденник підписується студентом.

До звіту додаються:

· копія графіка чергування електромонтера;

· графік планово-запобіжних ремонтів і технічних доглядів електрообладнання;

· копія інвентаризації відомості електрифікованого технологічного обладнання одного з об’єктів;

· заповнена форма звіту за використану електричну енергію;

· форма заявки на одержання нових електроустановок і електрообладнання;

· форми заявок на запасні частини, ремонтні матеріали, інструменти;

· форма актів випробувань електрообладнання;

· план екскурсії.

Додаток 2

ДОКУМЕНТАЦІЯ

Після закінчення виробничої переддипломної практики студент повинен подати в навчальний заклад такі документи:

1. Звіт-щоденник

2. Висновки керівника практики від господарства

3. Посвідчення про відрядження

Додаток 3

СПИСОК ВИКОРИСТАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ

Використану літературу пронумерувати арабськими цифрами (нумерація наскрізна); зазначити прізвище, ініціали авторів, назву книги, місце видання, видавництво і рік видання.

Спочатку записують директивні матеріали, а потім іншу використану літературу в алфавітному порядку.

ЗМІСТ ВИСНОВКІВ

1. Виконання програми практики: роботи, в яких студент брав участь, міра оволодіння навичками, старанне відношення до роботи, виконання правил внутрішнього розпорядку господарства, дисциплінованість, старанність.

2. Пропозиції щодо оцінки роботи студента. Вказані документи повинні бути підписані керівником господарства і завірені печаткою.