Программы практики
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 Рейтинг 5.00 (1 Голос)

Програма стажування за фахом Менеджмент зовнішньоекономічної діяльності

Програма розроблена відповідно до вимог Учбово-професійної програми підготовки магістра за фахом 8.050206 «менеджмент зовнішньоекономічної діяльності» з нормативним терміном навчання денної форми один рік (на основі базового вищого утворення по напрямку підготовки «менеджмент».

Відповідно до навчального плану стажування проводиться протягом 4 тижнів на підприємствах, що здійснюють зовнішньоекономічну діяльність. Професійне назви посад, що може займати стажист викладені в Учбово-кваліфікаційній характеристиці магістра за фахом 8.050206 «Менеджмент зовнішньоекономічної діяльності» стандарту вищого утворення ТНУ.

Професійна діяльність стажиста на зазначених посадах укладається в:

- реалізації всіх загальних функцій керування шляхом здійснення адміністраторських і частково операторських процедур праці;

- прийняття стратегічних і тактичних рішень у границях своєї компетенції;

- керівництво підлеглими, компетенція яких не вище фахівців і бакалаврів.

Основні напрямки професійної діяльності стажиста – організаційно-управлінська, адміністративно-господарська, інформаційно-аналітична, науково-дослідна, а також фінансово-економічна, маркетингова, обліково-контрольна.

1.  Об'єкт, мети і задачі стажування

Базою стажування є підприємство, що здійснює зовнішньоекономічну діяльність.

Ціль стажування – відпрацьовування прикладних аспектів зовнішньоекономічної діяльності, її законодавчо-нормативного регулювання, формування пропозицій по удосконалюванню організації зовнішньоекономічної діяльності.

1.  Зміст стажування

І. Підготовчий етап

1.  Визначення бази стажування, цілей і задач.

2.  Коротка характеристика способів ведення досліджень і необхідних для цього матеріалів (зошит ‑ щоденник стажування, документальний забезпечення).

3.  Розробка календарного плану з указівкою конкретних посад стажування з її керівником.

4.  Оформлення напрямку на стажування.

ІІ. Основний етап стажування

1. Загальне знайомство з підприємством

Стажистові необхідно ознайомитися з загальними зведеннями, що дають представлення про характер і масштаби діяльності підприємства, його місці і ролі на внутрішньому і зовнішньому ринку, про організацію керування, господарських і фінансових зв'язках:

-  Загальні зведення – найменування підприємства в росіянці і латинської транскрипції, адреса, країна реєстрації, номер реєстрації, номер телекса або телефону;

-  Історія утворення й особливості розвитку підприємства, рік підстави, злиття, поглинання, зміни найменувань;

-  Показники економічного і фінансового становища підприємства – величина акціонерного капіталу, активів, продажів, число зайнятих, місце в списку провідних компаній країни (регіону);

-  Види господарської діяльності підприємства;

-  Характер власності підприємства – приватна, державна, напівдержавна, комерційна;

-  Правове положення – акціонерне товариство, публічна компанія, товариство з обмеженою відповідальністю, повне товариство, одноособова фірма;

-  Приналежність по капіталі і контролеві (національне, іноземне змішане);

-  Номенклатура вироблених і реалізованих товарів і послуг, номенклатура експорту й імпорту;

-  Матеріально-технічна база підприємства;

-  Найважливіші підприємства-контрагенти і підприємства-конкуренти;

-  Виробничо-технічні та інші господарські зв'язки з іншими підприємствами;

-  Структура апарата керування, чисельний склад Ради директорів і Правління, назви виробничих відділень, закріплені за ними види діяльності, ступінь господарської самостійності і відповідальності;

-  Зв'язку підприємства з банками і характер цих зв'язків.

Загальне знайомство з підприємством здійснюється за допомогою бесіди з керівником і фахівцями, оглядової екскурсії по різних підрозділах підприємства, ознайомлення з нормативно-інструктивними документами.

За результатами знайомства з підприємством складається «Картка фірми» по перерахованим вище даним:

Найменування: __________________________________________________________________

Рік підстави: ________________________________________________________________

Юридична адреса: _____________________________________________________________

Правовий статус: _______________________________________________________________

І т. д.

2. Організація і техніка зовнішньоторговельних операцій

Види угод по купівлі-продажу товарів – експортні, імпортні, реекспортні та реімпортні.

Товарообмінні угоди (компенсаційні, зустрічні операції):

1.  Товарообмінні і компенсаційні угоди на безвалютній основі з одноразовим постачанням або тривалими термінами виконання.

2.  Компенсаційні угоди на комерційній основі (часткова компенсація, повна компенсація, тристороння компенсація, рівнобіжна угода, угода з передачею фінансових зобов'язань, авансові закупівлі).

3.  Компенсаційні угоди на основі угод про виробниче співробітництво (угоди зі зворотною закупівлею товарів, угоди про «розділ продукції», угоди «розвиток-імпорт»).

Зовнішньоторговельні операції по купівлі-продажу послуг:

1.  Основні угоди (по наданню виробничих послуг, орендні угоди, угоди по експорті й імпортові туристичних послуг, угоди по консультаційних послугах в області інформації й удосконалювання керування).

2.  Операції по обслуговуванню товарообігу (транспортно-експедиторські, по міжнародних перевезеннях вантажів, по збереженню вантажів, по страхуванню вантажів, по міжнародних розрахунках і ін.).

Зовнішньоторговельні операції по купівлі-продажу об'єктів інтелектуальної власності, у тому числі угоди по торгівлі результатами науково-технічних досліджень і угоди по торгівлі об'єктами авторського права.

3. Вибір і вивчення партнера при виході на закордонні ринки

Основні правила вибору контрагента – вивчення ступеня солідності, ділової репутації, положення на ринку, досвіду минулих угод, економічного потенціалу, ефективності діяльності, конкурентноздатності, фінансового становища.

Робота зі збору інформації і вивченню контрагентів. Ведення досьє фірми (карта фірми, зведення про ділові відносини).

4. Підготовка міжнародних торговельних угод, аналіз і розрахунок контрактних цін

Ціновий аналіз при підготовці угоди (ціна виробника, оптова, роздрібна ціна). Розрахунок індексу цін. Вивчення рівня біржових котирувань, цін аукціонів, довідкових цін.

Розрахунок цін зовнішньоторговельної операції. Робота з приведення цін з урахуванням базису постачання (СИФ, ФОБ і т. д.). Конкурентний лист, обґрунтування ціни.

5. Основні умови зовнішньоторговельного контракту

Аналіз і обґрунтування умов конкретного контракту:

А) сторони і предмет контракту;

Б) кількісні і якісні характеристики предмета контракту;

В) термін і дата постачання;

Г) базисні умови постачання;

Д) ціна товару;

Е) умови платежу;

Ж) порядок відвантаження й умови здавання-прийняття;

З) гарантії і рекламації;

И) умови страхування;

К) умови упакування і маркірування;

Л) штрафні санкції;

М) форс-мажорні й арбітражні застереження.

Використання типових контрактів міжнародних організацій, біржових комітетів і асоціацій іноземних фірм.

Основні види документації, що оформляє виконання контакту: товарні і розрахункові по платежно-банківським операціях, страхові, транспортні, відвантажувальні, транспортно-експедиторські, митні.

6. Торгово-посередницькі операції на світовому ринку

Види посередників (торгові доми, комісійні фірми, агентські фірми). Особливості вибору посередника. Види торгово-посередницьких угод – угоди про надання права на продаж, комісійні угоди, договір доручення, їхній зміст, умови застосування.

7. Транспортні умови торговельних угод

Обґрунтування конкретного змісту транспортних умов у залежності від базисної умови постачання, виду транспорту і способу доставки, специфіки товару, умов міжнародних договорів і угод, що регулюють умови перевезення.

Основні транспортні умови контракту:

1.  Термін відвантаження, пункт відправлення;

2.  Порядок здачі товару перевізникові і прийняття його покупцем;

3.  Взаємна інформація продавця і покупця про готовність товару, відвантаженню і термінах прибуття транспортного засобу під вантажні операції;

4.  Розподіл витрат на доставку між продавцем і покупцем;

5.  Вид договору міжнародного перевезення;

6.  Норми навантаження-вивантаження товару і час, покладений на виконання вантажних операцій;

7.  Порядок розміщення вантажу на транспортному засобі;

8.  Транспортне упакування і маркірування;

9.  Страхування вантажу в процесі доставки.

8. Страхування вантажів при виконанні контрактів купівлі-продажу

Страхові ризики й умови страхування вантажів, ознаки загальної аварії і типові збитки при ній. Найбільш розповсюджені умови страхування і їхньої особливості.

Види договорів страхування, їхнє оформлення. Зміст договору страхування. Взаємини сторін при настанні страхового випадку – вимога страхового відшкодування, розмір претензії по збитку, аварійний сертифікат і його зміст.

9. Особливості діяльності підприємства з іноземними інвестиціями

Організаційні особливості акціонерних товариств з іноземним капіталом, правомочність зборів акціонерів, наглядацької ради, виконавчого органа.

Особливості визначення економічної ефективності підприємства (розрахунок показників валютної самооплатності, ефективності участі вітчизняного й іноземного учасника і т. д.).

Напрямку зовнішньоекономічної діяльності підприємства оформляється у виді таблиці по наступному зразку:

№ пп

Найменування

Форми і види

Частка в обороті

1.

Зовнішня торгівля товарами

1.1. Товарообмінні угоди

1.2. Операції купівлі-продажу

1.3. Компенсаційні угоди і т. д.

 

2.

Науково-технічне співробітництво

1.1. Купівля-продаж патентів, ліцензій, ноу-хау.

1.2. Участь у міжнародних виставках і ярмарках і т. д.

 

3.

Зовнішня торгівля послугами

   

4.

І т. д.

   

Аналіз дані таблиці повинний містити рекомендації з удосконалюванню структури ВЭД підприємства.

10. Організація ВЭД підприємства

Вивчення організації ВЭД підприємства сумується у виді наступної таблиці і схеми:

Структура зовнішньоекономічного (зовнішньоторговельного) відділу і характеристика функцій його підрозділів (співробітників)

Найменування функціонального підрозділу

Виконувані функції

1. Начальник відділу (1 од.)

 

2. Заступник начальника (2 од.)

 

3. Провідний спеціаліст по маркетингу (1 од.)

 

І т. д.

 

Організаційна структура зовнішньоекономічного (зовнішньоторговельного) відділу (схема)

 

Аналіз дані таблиці і схеми повинний містити рекомендації з удосконалюванню організаційної структури відділу.

11. Робота як стажиста на одній з посад зовнішньоекономічного відділу

За узгодженням з керівництвом відділу стажування може проходити послідовно на декількох посадах.

У звіті варто вказати:

1.  Найменування посади.

2.  Функціональні обов'язки.

3.  У які терміни проходило стажування в даній посаді.

4.  Виконаний обсяг роботи (розробка конкретних угод, інвестиційних проектів, митне оформлення угод і т. д.).

5.  Результати роботи і її оцінка керівником відділу.

6.  Пропозиції стажиста по удосконалюванню роботи зовнішньоекономічного відділу.

ІІІ. Заключний етап практики: аналіз отриманих результатів і написання звіту

Результати стажування документально оформляються в такий спосіб:

1.  Щоденник стажування.

2.  Звіт (30 сторінок друкованого тексту).

3.  Відкликання підприємства про роботу стажиста, завірений підписом керівника підприємства і печаткою.