Программы практики
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 Рейтинг 5.00 (1 Голос)

Міністерство освіти і науки України

Національний лісотехнічний університет України

Кафедра лісівництва

„ПОГОДЖЕНО” „ЗАТВЕРДЖУЮ”

Декан лісогосподарського факультету Проректор з навчально-

педагогічної роботи

_______________ С. І. Миклуш____ ___________О. П.Тушницький

„____”__________________2009 р. „____”_________________2009 р.

ПРОГРАМА

НАВЧАЛЬНОЇ ПРАКТИКИ

З КУРСУ «ЛІСОВА ЗООЛОГІЯ»

Спеціальність 6.090103 «Лісове і садово-паркове господарство»

Освітньо-кваліфікаційний рівень – бакалавр

Львів – 2009

УДК 630*

Лісова зоологія. Програма навчальної практики.

Національний лісотехнічний університет України, 2009. – 13 с.

Розробник: канд. с.-г. наук доцент кафедри лісівництва

НЛТУ України Делеган І. В.

Рецензенти:

Гулай В. І. – Завідувач кафедри мисливствознавства, доктор хабылытат біологічних наук, професор Південного філіалу «Кримський агротехнологічний університет» Національного університету біоресурсів і природокористування України (м. Сімферополь).

Тищенко В. М. – Кандидат біологічних наук, доцент кафедри лісівництва і мисливства, Національного університету біоресурсів і природокористування України (м. Київ).

Домніч В. І. – доцент кафедри зоології Запорізького національного університету, доктор біологічних наук.

Затверджено методичною радою лісогосподарського факультету НЛТУ України

Протокол № від 2009 р.

ББК

Національний лісотехнічний університет України, 2009 р.

ВСТУП

Лісова зоологія – один з основних предметів у загальнотеоретичній підготовці спеціалістів лісового господарства. Вивчення цього предмету включає лекційний, курс, лабораторні заняття та літню навчальну практику.

Програма навчальної практики з дисципліни «Лісова зоологія» складена, відповідно до нової редакції Закону України «Лісовий кодекс України», нових нормативних актів Держкомлісгоспу України, навчальних планів для вищих навчальних закладів III і IV рівнів акредитації з напряму підготовки фахівців 6.090103 «Лісове і садово-паркове господарство» та нової редакції навчальної програми затвердженої науково-методичною комісією за галуззю знань 0901 «Сільське господарство і лісівництво» « 23 » Грудня 2008 Р. протокол № 6.

Навчальна практика із лісової зоології розрахована на 36 год. Вона проводиться у вигляді зоологічних екскурсій, індивідуальних спостережень, експериментальних досліджень, обліків тощо. Бази проведення практики – підприємства лісового і мисливського господарства, заповідники, природні й національні парки, міські парки, зоопарки.

Навчально-методичне керівництво практикою здійснюють провідні викладачі, а матеріальне забезпечення – інженерно-технічні працівники кафедри. В процесі навчальної практики студенти ведуть щоденники, які служать основою для складання звіту бригади. Залік з практики виставляється за результатами захисту звіту індивідуально.

1. Мета і завдання практики

Мета навчальної практики – навчити студентів поєднувати теоретичні знання з зоології та уміння вирішувати практичні питання лісового і мисливського господарства на теренах конкретних лісових підприємств у різних лісорослинних умовах і типах лісу.

Навчальна практика з лісової зоології дає можливість студентам ознайомитися з тваринним світом у природних умовах, оволодіти методами польових досліджень. Вивчення тварин, наукових основ їх раціонального використання та охорони – це передумови для успішного вирішення багатьох загальнобіологічних проблем у лісогосподарському виробництві.

Завдання навчальної практики – закріпити, поглибити і розширити знання, отримані студентами на лекціях і лабораторних заняттях, а також підготовка студентів до вивчення наступних дисциплін і проходження в подальшому виробничої практики. Під час навчальної практики значна увага приділяється біологічному розмаїттю живої природи, проблемам і формам її охорони, збереженню біоценозів, видам тварин, які знаходяться під загрозою зникнення і підлягають охороні.

В результаті проходження практики студент повинен навчитися:

1) візуально спостерігати за тваринами в природі;

2) розпізнавати види тварин, проводити їх облік з метою виявлення, з'ясування чисельності та можливостей практичного використання;

3) користуватися визначниками;

4) вивчити методи збору, фіксування, препарування тварин, виготовлення мокрих препаратів, формування колекцій та їх зберігання;

5) набути навиків оцінки стану навколишнього середовища на основі проведених спостережень за тваринами.

Одним із завдань практики є розвиток спостережливості у студентів, вміння аналізувати побачене, формування навичок самостійної творчої праці. Для розв'язання цього завдання практики важливе значення має виконання студентами самостійних завдань по збиранню матеріалу. Отримані при цьому результати можуть бути матеріалом для науково-дослідної роботи, для курсового і дипломного проектування.

2. Зміст практики

Зміст практики зводиться до вивчення наступних основних тем:

1. Вивчення якісного і кількісного складу безхребетних тварин лісової підстилки зі збиранням зоологічної колекції.

2. Вивчення безхребетних тварин лісових водойм і водотоків. Аналіз видового складу за зібраними колекціями.

3. Вивчення безхребетних тварин лісових ґрунтів.

4. Безхребетні тварини на стовбурах і в кронах основних лісоутворюючих деревних порід.

5. Особливості визначення безхребетних тварин.

6. Вивчення слідів життєдіяльності безхребетних.

7. Вивчення якісного і кількісного складу хребетних тварин в залежності від типу лісорослинних умов, типу лісу й типу деревостану.

8. Видовий склад риб лісових водойм і водотоків.

9. Земноводні і плазуни лісових екосистем.

10. Орнітокомплекси різних типів лісорослинних умов і типів лісу.

11. Теріокомплекси різних типів лісорослинних умов і типів лісу.

12. Вивчення слідів життєдіяльності лісових птахів і звірів.

13. Складання списків фонових видів фауни хребетних лісового підприємства.

14. Вивчення впливу оленеподібних на лісовідновлення.

15. Облік мисливських тварин.

16. Інвентаризація рідкісних і зникаючих видів тварин.

17. Розроблення системи заходів з охорони й відтворення популяцій лісових тварин.

3. Організація практики

Для реалізації програми практики проводяться тематичні екскурсії у поєднанні з індивідуальними (бригадними) завданнями. Екскурсії проводяться за спеціальними маршрутами, а індивідуальні (бригадні) завдання, спостереження, експериментальні дослідження виконуються на пробних площах, лісових виділах чи цілих кварталах. Перед початком навчальної практики проводиться інструктаж з охорони праці і безпеки життєдіяльності.

Для проведення практики академічна група розбивається на бригади з 3-5 чоловік. Бригада повинна мати все необхідне обладнання в залежності від характеру екскурсії. Екскурсії проводяться зранку з 9 до 13 год. В цей час студенти, крім збору матеріалу, повинні детально вести записи спостережень за станом природи (температура повітря, хмарність та ін.). Ввечері цього ж дня або, як виняток, на наступний день студенти повинні опрацювати зібраний матеріал: визначити види зібраних тварин, відпрепарувати їх, оформити щоденник.

Керівник практики знайомить студентів з методикою роботи (збір та облік тварин, розтин, фіксація, визначення, виготовлення колекції тощо).

Наприкінці практики кожна бригада здає звіт про виконання роботи, виготовлену колекцію комах, молюсків, гризунів та інших тварин, польовий щоденник. Для одержання заліку з навчальної практики з лісової зоології студенти повинні:

1) оформити та здати колекції, мокрі препарати;

2) подати звіт і щоденник з повним і правильним описом всіх екскурсій і завдань, результатами досліджень;

3) у ході бесіди з керівником практики – виявити знання основних систематичних груп тварин, розуміння їх ролі в біоценозах і практичній діяльності людини, вміння користуватись визначником;

4) розпізнавати основних представників місцевої фауни за зовнішніми ознаками та залишеними в місцях перебування їх слідами ( пошкоджені рослини, гнізда, голоси птахів).

Студенти повинні дотримуватися дисципліни – відлучатися від групи тільки з дозволу та відома керівника практики. В разі пропуску самовільні, без якогось із днів практики, студент відпрацьовує тему цього дня за індивідуальним завданням.

У процесі навчальної практики студентам необхідно збирати та формувати колекції тварин, щоб використовувати їх для отримання навичок по визначенню видів та для різних лабораторних робіт.

Збір колекцій безхребетних та хребетних тварин здійснюється під керівництвом викладача з дотриманням Закону України "Про тваринний світ" (1993) та з врахуванням списків видів, що підлягають охороні в окремих регіонах.

При зборі тварин треба дотримуватись чотирьох основних правил:

Правило перше. Не включайти в колекцію види тварин, які

На території, де проходить практика, трапляються рідко.

Правило друге. Збирайти екземпляри у кількості, не більшій за

Необхідну для колекції.

Правило третє. Не брати той чи інший екземпляр, якщо не впевнені, що можете його зберегти та використати для колекції.

Правило четверте. При збиранні комах намагайтесь не пошкодити

Тварин, які для колекції не потрібні, але попались разом з іншими. Зразу випускайте їх із сачка.

Щоб зібрана колекція мала наукову цінність, важливо вміти не тільки зібрати тварин та зберегти зібрані екземпляри, але необхідно, і це найголовніше, правильно документувати та етикетувати зібраний матеріал, внести записи в щоденник.

У щоденнику повинні бути описані всі проведені протягом навчальної практики екскурсії і заняття з описом погоди та візуально-польових спостережень, одержані студентом фактичні дані з відповідними зарисовками (фотографіями) і висновками.

Записи в щоденнику необхідно вести день у день на протязі всієї практики. Щоденник пишеться розбірливо, чітко, в кінці він повинен бути підписаний автором (Зразок №1).

Зразок № 1 Польовий щоденник навчальної практики з лісової зоології

Студента (бригади)____групи,____курсу

Лісогосподарського факультету НЛТУ України.

Початок польової практики.

Завершення польової практики.

Екскурсія № 1

Мета. Вивчення видового складу безхребетних тварин сєредньовікових та пристигаючих хвойних насаджень

Дата: "___"________200__ р. Час:__________

Місце проведення_______________________________

Погода ___________ ______

Виконання завдань:

Висновок

Етикетування.

Щоб колекцією метеликів чи, скажімо, гризунів можна було не тільки милуватися, а і користуватися з науковою метою, її треба описати та етикетувати.

Польовий запис роблять відразу ж після того, як виявлено тваринку, наприклад, комаху (імаго), або знайдено її лялечку (кокон). Зазначають дату, місце, де тваринку зловлено, населений пункт і характеристику місцевості (ліс хвойний, листяний, чагарник на узліссі, чагарник біля річки, галявина чи стара просіка в лісі тощо.

4. Обладнання Для Практики

1. Записна книжка для польового щоденника, папір для етикетування та звіту, олівці (прості) чи кулькові ручки, лінійка.

2. Ентомологічний сачок.

3. Морилка (можна використати 0,25 чи 0,5 л скляні банки з пластмасовими кришками, заповненими смужками фільтрувального паперу, змоченого етилацетатом).

4. Пінцети, лупи ручні (10 та 20 кратні).

5. Скальпель, ножиці, препарувальні голки, ентомологічні шпильки.

6. 4 %-ий розчин формаліну, 70 % етиловий спирт, етилацетат.

7. Визначники наземної та ґрунтової фауни.

8. Біноклі.

9. Саперна лопатка.

10. Міцні ножі для відривання кори.

11. Легка сокирка.

12.Поліетиленові мішечки.

13.Фотоапарати (бажано).

5. Календарний план проходження практики

Дні

Зміст практики

Тривалість роботи

1.

Вивчення наземних безхребетних хвойних насаджень.

6 год

2.

Вивчення наземних безхребетних листяних насаджень

6 год

3.

Вивчення безхребетних грунту в лісових розсадниках та

Культурах

6 год

4.

Вивчення видового складу земноводних і плазунів лісових екосистем та риб лісових водойм.

Бгод

5.

Вивчення видового складу, стаціального поширення та слідів життєдіяльності птахів та ссавців лісових екосистем. Підведення підсумків з практики. Оформлення колекцій, звітів.

6 год

6.

Здача колекцій та звітів

6 год

Перший день практики. Ознайомлення з програмою практики.

Інструктаж з безпеки життєдіяльності. Ознайомлення з розпорядком дня, з методами роботи, інструментами, підготовка необхідних матеріалів, загальне ознайомлення з об'єктом практики (держлісгосп, мисливське господарство, національний парк тощо).

Робочі заняття та екскурсії – 6 год. на день протягом всього терміну практики.

РЕКОМЕНДОВАНА ЛІТЕРАТУРА

1. Основна

1.  Бондаренко В. Д., Харамбура Я. Й. Лісова зоологія. Методичні вказівки для навчальної практики. – Львів: Укр. ДЛТУ, 2005. – 77 с.

2.  Делеган І. В. Лісова зоологія. Безхребетні. – Львів: Поллі, 2003. – 472 с.

3.  Делеган І. В., Делеган І. І., Делеган І. І. Біологія лісових птахів і звірів. – Львів. Поллі, 2005. – 600 с.

4.  Загороднюк І. Наземні хребетні України та їх охоронні категорії (довідник для семінарів з зоології, екології, та охорони природи). – Ужгород: Ліра, 2004. – 48 с.

5.  Ковальчук Г. В. Зоологія з основами екології. – Суми: Університетська книга, 2007. – 615 с.

6.  Маркевич О. П., Татарко К. I. Російсько-українсько-латинський зоологічний словник: термінологія i номенклатура. – Київ: Наукова думка, 1983. – 412 с.

7.  Фесенко Г. В. Бокотей А. А. Птахи фауни України: польовий визначник. – Київ: Українське товариство охорони птахів, 2002. – 416 с.

8.  Щербак Г. І., Царичкова Д. Б., Вервес Ю. Г. Зоологія безхребетних: Кн. 1–3 – Київ: Либідь, 1995–1997. – Кн. 1. – 320 с.; Кн. 2. – 319 с.; Кн. 3. – 350 с.

9.  Щербак М. М. (ред.). Червона книга України. Тваринний світ. – Київ: Українська енциклопедія. 1994. – 464 с.

2. Додаткова

  Гулай В. І. Амфібії та рептилії: Довідник. – Кіровоград: ПОЛІМЕД-Сервіс, 2007. — 84 с.

  Бондаренко В. Д. Звірі наших лісів. – Київ: Урожай, 1988. – 160 с.

  Бондаренко В. Д., Делеган И. В., Кравченко С. М. Методические указания по самостоятельному изучению темы “Охрана животного мира: организационные и правовые вопросы”. – Київ: НМКВО, 1989. – 120 с.

  Бондаренко В. Д., Делеган І. В., Михайличенко М. Т., Соловій І. П. Охорона фауни в агроландшафтах. – Львів: ЛЛТІ, 1990. – 65 с.

  Бондаренко В. Д., Дейнека А. М., Бурмас В. Р. та ін. Мисливське законодавство України. – Львів: Сполом, 2005. – 336 с.

  Бондаренко В. Д., Різун Е. М. Лісова зоологія. Посібник з препарування тварин та формування колекцій для музею лісової фауни. – Львів: НЛТУ України, 2006. – 74 с.

  Делеган І. В., Чернявський М. В., Феннич В. С. Перспективи розвитку мисливського господарства в Закарпатті. – Івано-Франківськ: Фоліант, 2007. – 159 с.

  Дулицкий А. И. Биоразнообразие Крыма. Млекопитающие: История, состояние, охрана, перспективы. – Симферополь: Сонат, 2001. – 208 с.

  Загороднюк І. В. (ред.). Земноводні та плазуни України під охороною Бернської конвенції. – Київ, 1999. – 108 с.

  Загороднюк І. (ред.). Фауна печер України. – Київ, 2004. – 248 с. – (Серія: Праці Теріологічної Школи, випуск 6).

  Загороднюк І. (ред.). Фауна в антропогенному середовищі. – Луганськ, 2006. – 246 с. – (Праці Теріологічної школи, випуск 8).

  Загороднюк І. (ред.). Раритетна теріофауна та її охорона. – Луганськ, 2008. – 312 с. – (Праці Теріологічної школи, випуск 9).

  Загороднюк І., Головачов О. Кладогенез хордових тварин (Chordozoa). Частина 1. Поняття та ознаки типу, вза­ємини з іншими групами // Науковий вісник Ужгородського університету. Серія Біологія. – 2005. – Випуск 16. – С. 5 – 21.

  Загороднюк І., Покиньчереда В., Киселюк О., Довганич Я. Теріофауна Карпатського біосферного заповідника. – Київ: Ін-т зоол. НАН України, 1997. – 60 с. – (Додаток 5 до журналу «Вісник зоології»).

  Конвенція про біологічне розмаїття: громадська обізнаність і участь. – Київ: Стилос, 1997. – 154 с.

  Крижанівський В. І. Стан популяцій мисливських видів ссавців // Розбудова екомережі України (Проект “Екомережі”). – Київ, 1999. – С. 89 – 91.

  Кузнецов Б. А., Чернов А. З., Катонова А. И. Курс зоологии. – Москва: Агропромиздат, 1989. – 399 с.

  Кучерявий В. П. Екологія. — Львів: Світ, 2000. – 499 с.

  Карпова Г. О., Мальцев В. І., Лопарев С. О. та ін., Єрмоленко В. М., Балашев Л. С., Цвелих О. М., Загороднюк І. В., Зуб Л. Н. Природа Придніпровського Полісся / Під ред. Г. О. Карпової. – Київ: ІНЕКО, 2006. – 198 с.

  Татаринов К. А. Фауна хребетних заходу України. – Львів, 1973. – 257 с.

  Царик Й. В., Яворський І. П., Шидловський І. В. та ін. Хребетні тварини західних областей України. – Львів: Видавничий центр ЛНУ ім. І. Франка, 2003. – 52 с.

  Царик Й. В. Популяційна екологія. Керування популяціями. – Львів: Видавничий центр ЛНУ ім. І. Франка, 2005. – 100 с.

  Jamrozy G., Tomek A. Zoologia dla lesnikow. – Kraków, 1990. – 240 s.

  Kropil R. Lesnícka zoológia. Návody na cvičenia. – Zvolen: Technická univerzita vo Zvolene, 1997. – 112 s.

  Tuccker G. M., Heath M. F. Birds in Europe: their conservation status. – Cambridge, 1994. – № 3. – 600 p.

3. Зоологічні інтернет-видання

1. Зоологічні товариства та мережі в Україні:

Www. terioshkola. org. ua — сайт Українського теріологічного товариства.

Www. lucanus. org. ua — сайт "Раритетна фауна Карпат".

Www. kazhan. org. ua — сайт Українського центру охорони кажанів.

Www. birdlife. org. ua — сайт Українського товариства охорони птахів.

Http://zoo-eco. zooclub. ru — сайт Ігоря Євстафьєва "Мир животных".

Www. dolphin. com. ua — сайт "Дельфіни Чорного моря".

Www. icfcst. kiev. ua/siz — сайт Інституту зоології НАН України.

2. Видання зоологічного і природоохоронного профілю:

Www. franko. lviv. ua/faculty/biologh/wis/wis. htm — сайт журналу «Вісник Львівського національного університету. Серія Біологічна».

Www. ivb. cz/folia/pdf_obsah. htm — сайт журналу "Folia Zoologica".

Www. wku. edu/~smithch/mamm/mammfaun. htm — Фауна ссавців світу.

Zoometod. narod. ru/metod_book. html — зоологічні видання радянської доби.

Www. v-zool. kiev. ua — журнал "Вісник зоології".

 

3. Сайти міжнародних конвенцій та угод:

Www. coe. int — сайт Ради Європи з інформацією щодо Бернської конвенції.

Www. cms. int — сайт Боннської конвенції.

Www. eurobats. org — сайт EUROBATS.

Www. accobams. org — сайт ACCOBAMS.

Www. unep-aewa. org — сайт AEWA.

Www. cites. org — сайт Вашингтонської конвенції (CITES).

Www. ramsar. org — сайт Рамсарської конвенції.

Www. biodiv. org — сайт Конвенції про біологічне різноманіття.

4. Червоні книги України та МСОП:

Www. menr. gov. ua — сайт Міністерства охорони довкілля України.

Www. rada. gov. ua — законодавство на сайті "Верховної Ради України".

Redbook. iatp. org. ua — сайт "Червона книга України".

Mail. menr. gov. ua/publ/redbook/redbook. php — електронна версія ЧКУ.

Www. redlist. org — Червона книга Міжнародного Союзу Охорони Природи.

Www. grid. unep. ch/bsein/redbook/index. htm — Червона книга Чорного моря.