Программы практики
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 Рейтинг 5.00 (1 Голос)

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ

НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ

ХАРЧОВИХ ТЕХНОЛОГІЙ

Затверджено

Ректор НУХТ

професор А. І. Українець

"__" _____________ 200__р.

ПРОГРАМА

Переддипломної практики студентів V курсу

Спеціальності 7.091704 «Технологія бродильних виробництв і виноробства» спеціалізації 7.091704.03 “Технологія вина”

Напряму підготовки 0917 «Харчова технологія та інженерія»

Денної і заочної форм навчання

Схвалено

Вченою радою факультету ТБХ

Протокол № 2

Від 30 жовтня 2008 р.

На засіданні кафедри біотехнології продуктів бродіння, екстрактів і напоїв

Протокол № 4

Від 24 жовтня 2008 р.

 

СХВАЛЕНО

Вченою радою НУХТ

Протокол № 3

Від 30 жовтня 2008 р.

Київ НУХТ 2009

Програма переддипломної практики студентів V курсу спец. 7.091704 «Технологія бродильних виробництв і виноробства» спеціалізації 7.091704.03 “Технологія вина” напряму підготовки 0917 «Харчова технологія та інженерія» ден. і заоч. форм навчання /Уклад.: Н. Я. Гречко, А. М. Куц, І. М. Бабич. – К.: НУХТ, 2009. – 22 с.

Рецензент С.Р. Тодосійчук, канд. біол. наук, доц.

Укладачі: Н. Я. Гречко,

А. М. Куц,

І. М. Бабич, кандидати техн. наук

Відповідальний за випуск Шиян П. Л., д-р техн. наук, проф.

ЗАГАЛЬНІ ВІДОМОСТІ

Під час підготовки висококваліфікованих фахівців для харчової промисловості важливу роль відіграє такий вид їх практичної роботи, як технологічна і переддипломна практика. Кожен вид практики має свою програму, для виконання якої від кожного студента вимагається самостійна і вдумлива робота. Переддипломна практика є заключним етапом процесу підготовки фахівців і являється важливим фактором у набутті ними практичних навичок та досвіду роботи у колективі на виноробних підприємствах. На цей час студенти мають знання із фундаментальних, загально-інженерних, соціально-економічних дисциплін, а також дисциплін спеціальної підготовки “Загальні технології харчової промисловості”, “Технологія галузі”, “Технологічне обладнання галузі”, “Метрологія, стандартизація, сертифікація, ліцензування і управління якістю", “Інноваційні технології галузі”, “Оптимізація технологічних процесів галузі” та ін. Для студентів денної форми навчання переддипломній практиці також передують дві технологічні практики.

Згідно графіку навчального процесу для студентів денної форми навчання переддипломна практика проводиться на передових підприємствах галузі протягом двох тижнів, починаючи з другого тижня березня; для студентів заочної форми навчання – протягом чотирьох тижнів з 1 по 31 серпня, а для студентів заочної скороченої форми навчання – протягом чотирьох тижнів з 1 по 28 лютого.

Основна мета переддипломної практики – поглиблення і закріплення теоретичних знань, набуття практичного досвіду організаційної та виховної роботи в трудовому колективі, професійна підготовка для самостійної роботи на керівних посадах підприємствах галузі, а також збір матеріалів, необхідних для дипломного проектування, детальне ознайомлення з виробничою і господарською діяльністю підприємства.

Для досягнення зазначеної мети студенту необхідно виконати такі Основні завдання:

Детально ознайомитись із виробничо-господарською діяльністю підприємства, перспективами його розвитку та основними техніко-економічними показниками;

Вивчити асортимент продукції, організацію технохімічного й мікробіологічного контролю виробничих процесів, якості сировини, напівпродуктів, товарної продукції та відходів виробництва;

Детально вивчити особливості технологічних процесів на даному підприємстві;

Детально ознайомитись із заходами, які здійснюються на підприємстві з метою підвищення виходу та якості продукції;

Вивчити нормативну і технічну документацію, організацію роботи в галузі стандартизації, метрології та сертифікації продукції;

Ознайомитись із заходами щодо вдосконалення технології виробництва товарного продукту;

Вивчити систему автоматизації, механізації та комп’ютеризації виробництва;

Отримати дані щодо техніко-економічних характеристик і вартості основного та допоміжного обладнання підприємства;

Знати характеристику і розміщення основних і допоміжних будівель і споруд та організацію транспортних зв’язків між ними;

Детально вивчити основні джерела надходження сировини на підприємство, умови її приймання, складування, зберігання;

Вивчити умови водопостачання та відведення каналізаційних стоків, виробництво пари, холоду, стисненого повітря і постачання електроенергії;

Ознайомитись із засобами контролю та охорони навколишнього середовища від забруднювачів водоймищ і атмосфери; ознайомитись з роботою екологічної служби та екологічним паспортом заводу; з питаннями цивільної оборони на підприємстві;

Ознайомитись із заходами з охорони праці, які здійснюються на підприємстві з метою зниження впливу на робітників негативних виробничих чинників, забезпечення низького рівня захворюваності та виробничого травматизму;

Поглибити навички роботи у колективі;

Приймати участь у громадському житті підприємства;

Проводити профорієнтаційну роботу щодо вступу працівників заводу, випускників шкіл, технікумів і коледжів в університет.

Під час проходження практики студент повинен усвідомити мету й завдання дипломного проекту, зібрати, систематизувати й опрацювати необхідні для його виконання матеріали, виконати технологічні й економічні розрахунки, накреслити апаратурно-технологічну схему виробництва, плани й розрізи виробничого корпусу, схему автоматизації цеху чи відділення, визначити критерії оптимізації та скласти математичну модель однієї із стадій технологічного процесу.

1. ОРГАНІЗАЦІЯ ПРАКТИКИ

1.1. Бази практики

Переддипломна практика проводиться на заводах первинного і вторинного виноробства, виробництва ігристих вин і коньяку незалежно від їх організаційно-правових засад і форм власності. З цими підприємствами укладаються прямі договори, які повинні забезпечити виконання програми переддипломної практики для освітньо-кваліфікаційного рівня “Спеціаліст”. Студенти денної форми навчання можуть самостійно, за погодженням з керівництвом університету, підібрати собі базу практики і пропонувати її для використання шляхом укладання відповідного договору.

Розподіл студентів на практику проводиться з урахуванням замовлень на підготовку фахівців і їх майбутнього місця роботи після закінчення навчання.

Студенти, які краще навчаються і беруть активну участь у громадському житті університету, мають перевагу у виборі бази практики.

Студенти заочної форми навчання, які працюють за фахом, проходять практику за місцем роботи або, як виняток, на іншому підприємстві галузі. Студенти заочної форми навчання, які не працюють за фахом, самостійно вирішують питання проходження практики за допомогою факультету та кафедри.

1.2. Керівництво практикою

Навчально-методичне керівництво щодо виконання програми переддипломної практики забезпечує кафедра біотехнології продуктів бродіння, екстрактів і напоїв. Безпосереднє керівництво практикою здійснюють два керівника: досвідчений викладач випускової кафедри, який зазвичай є одночасно і керівником дипломного проекту (роботи) та керівник від бази практики із числа провідних інженерно-технічних працівників (головний інженер, головний технолог, начальник лабораторії, начальник цеху та ін.), які призначаються відповідно наказами по університету і по базі практики.

Керівник практики від університету:

Бере участь в розподілі студентів по базах практики та проведенні всіх організаційних заходів перед виїздом студентів на практику;

Контролює забезпечення нормальних умов праці і побуту студентів та проведення з ними обов‘язкових інструктажів з техніки безпеки;

Узгоджує з керівником практики від підприємства календарний план проходження студентом практики та забезпечує високу якість її проходження;

Консультує студента з усіх питань виконання програми практики, збирання матеріалів для виконання дипломних проектів;

Перевіряє звіт з практики та у складі комісії приймає залік з практики.

Керівник практики від бази практики:

Організовує практику у відповідності із її програмою;

Несе особисту відповідальність за проходження практики;

Організовує проведення інструктажів з правил техніки безпеки і відповідає за дотримання студентом безпечних умов праці та виконання правил внутрішнього розпорядку;

Разом із студентом і керівником практики від університету складає графік проходження практики та забезпечує його виконання у всіх структурних підрозділах підприємства;

Керує повсякденною роботою студента та контролює заповнення ним щоденника і оформлення звіту з практики;

Організовує екскурсії на інші підприємства харчової промисловості;

Організовує студента для участі у житті колективу підприємства;

Складає виробничу характеристику на кожного студента-практиканта;

Перевіряє звіт з практики та у складі комісії приймає залік з практики;

Дає пропозиції керівнику практикою від університету щодо удосконалення робочої програми, проходження практики та з інших питань, які можуть поліпшити практичну підготовку студентів.

1.3. Обов’язки студента

1. Разом з викладачем кафедри, відповідальним за організацію практики, до початку практики уточнює базу практики і, у разі необхідності, оформляє договір на її проходження. В трьохсторонніх контрактах (договорах), за якими навчаються окремі студенти, повинен бути пункт стосовно можливості і умов проходження практики на відповідних підприємствах.

2. Старости академічних груп за два тижні до початку практики повинні отримати на кафедрі або у відділі практики університету щоденники, роздати їх студентам, які мають їх правильно заповнити, підписати у керівника практики від університету та декана факультету ТБХ.

3. Отримує у відділі практики направлення на практику і угоду про надання місць проживання у гуртожитках бази практики або вищих навчальних закладів, які розташовані в місцевості бази практики і з якими є відповідні домовленості.

4. До початку практики оформлює санітарну книжку і має її при собі під час проходження практики.

5. Обов‘язково приймає активну участь в зборах, які організовують деканат та випускова кафедра і на яких проводиться інструктаж з усіх питань, пов‘язаних з організацією, проходженням і звітністю з практики.

6. Отримає та опановує до початку практики всі необхідні методичні матеріали з питань проходження практики, оформлення текстової та графічної частини звіту. Відповідні методичні вказівки можна отримати в паперовому вигляді в бібліотеці університету або в електронному вигляді – на випусковій кафедрі.

7. До початку практики попередньо узгоджує з керівником дипломного проекту тему і зміст проекту та подає керівнику заяву на ім’я завідувача кафедри з проханням затвердити запропоновану тему.

8. Своєчасно прибуває на базу практики, сповіщає про це адміністрацію підприємства, слідкує за виданням наказу про зарахування на практику і про призначення керівника практики від підприємства.

9. В перший день практики проходить вступний інструктаж з техніки безпеки і виробничої санітарії й в подальшому суворо дотримується вимог безпечної роботи та правил внутрішнього розпорядку, в тому числі табельного обліку.

10. За участі керівників практики складає календарний графік проходження практики відповідно до її робочої програми і своєчасно виконує його.

11. Систематично веде та дає на перевірку керівникам практики щоденник та робочі записи в зошиті, куди занотовує необхідні цифрові дані, характеристики технологічних режимів, технологічні схеми та інші матеріали, на підставі яких складається об’єктивний звіт з практики відповідно до вимог її змісту.

12. Ознайомлюється з функціональними обов‘язками змінного технолога, головного технолога, завідувача лабораторією, головного інженера.

13. Набуває практичних навичок щодо керівництва, реалізації та аналізу відповідного технологічного процесу шляхом дублювання або безпосередньої роботи на одній-двох інженерно-технічних посадах.

Решта обов‘язків студентів щодо проходження практики обумовлена виконанням завдань практики.

2. ЗМІСТ ПРАКТИКИ

Переддипломну практику студенти проходять на виноробних підприємствах. Орієнтовний графік проходження практики студентами денної форми навчання залежно від профілю підприємства наведений у табл. 2.1.

Таблиця 2.1 – Орієнтовний графік проходження практики

Пор.

Зміст роботи

Кількість днів

1

2

3

1

Прибуття на місце практики. Одержання перепусток, поселення, загальне ознайомлення з заводом. Інструктаж з охорони праці, складання графіка роботи й організації робочого місця

0,5

2

Збір та опрацювання інформації про виробничо-господарську й фінансову діяльність заводу, перспективи його розвитку

0,5

3

Вивчення асортименту продукції, сировинного господарства заводу

0,5

4

Вивчення особливостей технології і обладнання заводу; проведення перевірочних обчислень з виробничих потреб підприємства в сировині та допоміжних матеріалах, потужностей основного обладнання виробничих цехів та з метою знаходження ‘‘вузьких‘‘ місць виробництва

2

5

Складання апаратурно-технологічної схеми виробництва

1

6

Ознайомлення з будівельними характеристиками виробничих споруд; вивчення особливостей компонування обладнання в цехах та відділеннях; креслення планів та розрізів головного виробничого корпусу

2

7

Вивчення енергетичного господарства, систем водопостачання і каналізації, забезпечення підприємства холодом та електроенергією

1

8

Детальне ознайомитись зі схемою технохімічного та мікробіологічного контролю виробництва; системами стандартизації та

1

Продовження табл. 2.1

1

2

3

 

Сертифікації товарної продукції; системою HAССP

 

9

Ознайомлення з організацією охорони навколишнього природного середовища, станом екології та охорони праці на підприємстві

1

10

Навчальні заняття та екскурсій на підприємства харчових виробництв

1

11

Оформлення звіту про практику (з використанням зібраних даних, даних щоденника та чорнових записів)

1

12

Повернення перепусток та літератури заводу; виїзд з місця практики

1

 

Разом...

14

2.1. Характеристика заводу та основні

Техніко-економічні показники його роботи

Рік уведення в дію підприємства та його проектна і виробнича потужність (добова, місячна, річна); план випуску товарної продукції в асортименті та його виконання; джерела постачання заводу сировиною, парою, холодом, електроенергією, водою та їх вартість; основні райони реалізації продукції та відходів виробництва; кількість адміністративного, інженерно-технічного персоналу, робітників та допоміжного персоналу; єдиний кваліфікаційний довідник видів робіт і робочих професій, собівартість продукції; калькуляція собівартості товарної продукції на поточний рік; показники техніко-економічної діяльності за попередній рік (табл. 2.2); форми господарювання підприємства в ринкових умовах; фонди споживання, матеріального заохочення, соціально-культурних заходів та житлового будівництва, розвитку науково-технічного прогресу; економічний механізм організації охорони навколишнього природного середовища.

Структура підприємства. Основні, допоміжні та побічні виробництва. Схема адміністративно-технічного управління. Режим роботи підприємства та його підрозділів, кількість днів роботи за попередній рік, календарний фонд часу, планові та позапланові зупинки. Маркетингова стратегія діяльності підприємства. Перспективи розвитку підприємства.

Більш докладна інформація щодо змісту цього розділу викладена в [14].

2.2. Схема генерального плану заводу

Характеристика й розмір території заводу, коефіцієнт її забудови. Розташування основних і допоміжних виробництв на території заводу. Відстань між будівлями та відповідність їх пожежним і санітарно-захисним нормам.

Таблиця 2 .2 – Техніко-економічні показники роботи підприємства

За 20..-20.. роки

 

Показник

Одиниця виміру

20.. рік

20.. рік

Відхилення, ± %

Проектна потужність підприємства

Тис. дал/рік

     

Вироблено продукції в натуральному виразі

Тис. дал/рік

     

Обсяг випущеної продукції в існуючих цінах

Тис. грн

     

Чисельність промислово-виробничого персоналу

Чол.

     

Виробництво продукції на одного працюючого

Тис. грн/чол.

     

Собівартість виробленої продукції

Тис. грн

     

Витрати на 1 грн. виробленої продукції

Коп.

     

Прибуток від реалізації продукції

Тис. грн

     

Коефіцієнт використання потужностей

%

     

Рентабельність

%

     

Середня ціна за дал

Грн.

     

Середня собівартість за дал

Грн.

     

Організація транспортної системи підприємства та його зв’язки з іншими транспортними організаціями. Особливості вантажопотоків і механізація трудомістких процесів транспортування штучних вантажів. Взаємозв’язок потоків сировини, палива, товарної продукції.

Критична оцінка території заводу щодо зручності розташування основних його відділень і забезпечення прямоточності вантажопотоків, розташування побутових і службових приміщень. Завдання і розташування локальних споруд, скидання стічних вод у каналізацію або на споруди очищення. Зони відпочинку на території заводу.

2.3. Технологічна частина

 

Збір матеріалів і дублювання обов’язків ІТП розпочинається з детального ознайомлення з посадовими інструкціями та веденням виробничих журналів і складанням звітної документації.

Обов’язково потрібно детально ознайомитись і відобразити у звіті про практику такі питання: постачальники сировини, основних і допоміжних матеріалів, способи доставки на завод, приймання, транспортування, зберігання та визначення їх якості.

На заводах Первинного виноробства по переробці винограду необхідно вивчити особливості переробки винограду по ‘‘білому‘‘ способу для одержання столових, шампанських, коньячних і хересних виноматеріалів: подрібнення винограду, відокремлення гребенів або навпаки, отримання сусла-самопливу і пресових фракцій та їх подальше використання; сульфітації м’язги та сусла, способів освітлення сусла перед бродінням; переробки винограду по ‘‘червоному‘‘ способу для одержання столових, міцних і десертних виноматеріалів, в тому числі термічного оброблення м’язги, настоювання і оброблення м’язги ферментними препаратами, підброджування і бродіння м’язги, пресування м’язги, спиртування виноматеріалів залежно від типу вина, розрахунку об’ємів спирту, необхідних для кріплення та визначення часу кріплення; характеристики штамів дріжджів, режими та періодичність приготування виробничих дріжджів для отримання різних типів виноматеріалів; технологічних режимів зброджування сусла і характеристик отриманих виноматеріалів; технологічних режимів оброблення і зберігання виноматеріалів, приготування освітлювачів і їх застосування, технологічних прийомів під час зберігання; відвантаження витриманих виноматеріалів споживачам.

На заводах Вторинного виноробства необхідно вивчити особливості асортименту та показників якості отриманих виноматеріалів; схеми та технологічні режими обробки і зберігання виноматеріалів; технології портвейну, мадери, хересу, вермуту, кагору та інших вин; зберігання, облік і відвантаження вина споживачам.

На заводах По виробництву шампанських вин необхідно вивчити особливості технологічних режимів підготовки виноматеріалів до шампанізації, в тому числі купажування оброблених виноматеріалів, їх знекиснювання та термічної обробки; приготування бродильної суміші, дозування тиражного або резервуарного лікеру і дріжджів, характеристики лікерів та способів їх приготування; характеристики штамів дріжджів, режими та періодичність приготування виробничої розводки дріжджів; способів та технологічних режимів шампанізації бродильної суміші; обробки шампанізованих виноматеріалів.

На заводах По переробці плодово-ягідної сировини необхідно вивчити особливості: схем підготовки сировини для отримання соку, м’язги та збродженно-спиртованих соків з врахуванням специфічних технологічних прийомів (миття, подрібнення, обробки теплом, холодом або ферментними препаратами, пресування м’язги, екстрагування вичавок водою та ін.); характеристики штамів дріжджів, режими та періодичність приготування виробничої розводки дріжджів; технології отримання столових виноматеріалів, їх обробка та застосування для виробництва різних типів сидрів і вин, що складають асортимент продукції підприємства; технології кальвадосу, бальзамів, соків та іншої товарної продукції.

На заводах По виробництву коньяків і бренді необхідно вивчити особливості: приймання і способів зберігання виноматеріалів; схеми перегонки виноматеріалів залежно від типу перегінного апарату; температурних режимів та відбору фракцій під час перегонки, обліку отриманого коньячного спирту; способів і режимів витримки коньячних спиртів в дубових бочках та резервуарах з дубовою клепкою; способів визначення втрат спирту та якості витриманих спиртів; технології приготування купажних матеріалів – пом’якшеної води, колеру, цукрового сиропу; купажування матеріалів; післятиражної обробки коньяків оклеюванням, холодом та їх фільтрування.

В Цеху розливу різних типів вин, коньяку і бренді необхідно вивчити склад і характеристики машин лінії автоматичного розливу. Види тари, яку застосовують для розливу, та вимоги до її якості. Режими миття або споліскування тари. Мийні засоби, їх підготовка, питомі витрати, повторне використання. Контроль якості миття або споліскування.

Технології розливу за об’ємом або рівнем, холодним, гарячим або стерильним способами. Особливості розливу шампанських та ігристих вин: ізобаричний та температурний режими розливу, контрольне витримування. Укупурювальні матеріали та їх характеристика. Художнє оформлення тари залежно від рівня якості та представництва. Вимоги до маркування етикеток. Види браку, їх характер і заходи, спрямовані на їх зменшення та використання.

Облік і звітність в цеху. Питомі витрати пляшок та допоміжних матеріалів на 1000 пляшок або 1000 дал та аналіз відповідності встановленим нормам.

Технологічні способи і режими у звіті необхідно описувати стисло, в основному у вигляді принципових схем, таблиць і графіків.

Студент складає принципову і апаратурно-технологічну схеми всього виробництва, плани і розрізи основного виробничого корпусу з компонуванням обладнання, надає перелік технологічного обладнання із стислою його характеристикою, виконує перевірочні обчислення потужності основних цехів і виявляє „вузькі місця” на підприємстві.

Особливу увагу треба приділити сучасним вимогам державних стандартів і конкретному їх відображенню у якості товарної продукції, ознайомитись з вимогами системи HAССP до безпечності товарної продукції

У заводській лабораторії студент вивчає схеми технохімічного і мікробіологічного контролю, знайомиться з методами відбору проб сировини, напівпродуктів і готової продукції та їх аналізу, з веденням технологічних журналів обліку і контролю виробництва. Порівнює показники якості товарної продукції з вимогами державних стандартів.

 

2.4. Автоматизація виробничих процесів

Організація служби автоматизації виробничих процесів на підприємстві, адміністративна структура служби, її призначення, обов’язки і права. Загальний стан автоматизації виробничих процесів.

На прикладі одного з виробничих процесів, узгоджених з керівником дипломного проекту та консультантом з автоматизації, подається наступна інформація. Загальна характеристика технологічного процесу з вказанням матеріальних та енергетичних потоків і обладнання, основних параметрів, що регулюють, основні можливі збурювальні впливи та канали регулювальних впливів з кресленням параметричної схеми процесу. Рижим роботи об’єкта автоматизації, можливості автоматичного контролю та вимірювання необхідних параметрів. Завдання на розроблення системи автоматизації об’єкта, в якому наводяться параметри, що контролюються чи регулюються, їх допустимі відхилення та характер контролю чи регулювання.

Схема автоматизації з її детальним описом, в якому послідовно описується кожен контур управління або контролю, вказується шлях проходження сигналу від первинного перетворювача до регулювального органа та його характер (електричний, пневматичний тощо), прилади, що використовуються, та засоби автоматизації, їх позначення на схемі автоматизації, розташування та функції, що ними виконуються. Можливості переходу з автоматизованого управління на ручне або дистанційне, захисту та сигналізації у разі аварійних чи критичних ситуацій, кількість та розташування щитів і пультів. Специфікація на засоби автоматизації.

Приклади креслення схеми автоматизації та оформлення таблиць наведено в [11].

2.5. Охорона праці

Організація служби охорони праці на підприємстві, адміністративна структура служби, її призначення, обов’язки і права. Робота комісії з питань охорони праці.

Виробничий травматизм та професійні захворювання за останні три роки (форма 7 ТНВ та форма Н-1).

Паспорт стану технічної безпеки і санітарно-гігієнічних умов праці підприємства, робочих місць і порівняння з нормативними показниками. Звіт за формою № 1-УБ «Звіт про стан умов та безпеки праці» та за формою № 1-ПВ «Звіт про стан умов праці, пільги та компенсації за роботу в шкідливих умовах».

Система оцінки стану безпеки і умов праці на підприємстві та форми заохочення працівників з метою підвищення стану безпеки та поліпшення умов праці (стандарт підприємства).

Санітарні умови на виробництві (санітарні норми, фактичні значення та аналіз фактичного стану, в тому числі – мікроклімат виробничого приміщення, загазованість повітря, запиленість повітря, шум, вібрації, освітлення, випромінювання та висновки за матеріалами аналізу.

Організація техніки безпеки під час обслуговування електроустаткування. Класифікація підрозділів підприємства за небезпекою ураження людини електричним струмом згідно з «Правилами улаштування електроустановок». Фактори небезпеки. Способи і засоби захисту працюючих від дії електричного струму. Наявність захисного заземлення, занулення і вимикання, малих напруг, подвійної ізоляції тощо. Випадки їх застосування. Засоби захисту: ізолювальні основні і додаткові, огороджувальні, допоміжні та ін. Інструкції з техніки безпеки під час обслуговування електроустаткування.

Основне технологічне обладнання і техніка безпеки під час його монтажу, експлуатації та ремонту. Інструкції з техніки безпеки для працівників, які обслуговують це обладнання.

Посудини, що працюють під тиском та техніка безпеки під час їх експлуатації.

Організація пожежної безпеки на підприємстві. Категорії приміщень з вибухопожежонебезпеки згідно зі СНиП 2.09.01–85. Наявність пожежної сигналізації, засобів пожежогасіння та ін.

Забезпечення виробничих цехів та ділянок побутовими та допоміжними приміщеннями згідно зі СНиП 2.09.04–87.

Відповідний матеріал стосовно санітарних умов виробництва, організації техніки безпеки обслуговування електроустаткування, основного технологічного обладнання і техніка безпеки під час його монтажу, експлуатації, як правило, подається на прикладі однієї виробничої ділянки, яку узгоджують з керівником дипломного проекту та консультантом з охорони праці. Більш докладна інформація щодо змісту цього розділу викладена в [12].

2.6. Енергетичне господарство

 

2.6.1. Постачання пари

Потреба заводу в парі та основні її споживачі. Добові витрати пари. Схема паропостачання на заводі. Типи парових котлів та їх продуктивність. Характеристика палива (вид, марка, теплотворна здатність). Вимоги до якості води та основні способи її підготовки, контроль жорсткості та лужності. Показники якості пари. Вартість палива та пари. Питомі витрати палива і пари на одиницю продукції, їх порівняння з галузевими нормами. Заходи щодо зниження витрат і втрат пари.

Техніка безпеки в котельній та під час використання пари.

2.6.2. Постачання електроенергії

Основні споживачі електроенергії на заводі. Добові витрати електроенергії. Схема електропостачання на заводі. Характеристика трансформаторних підстанцій та їх розташування. Напруга високовольтних ліній. Вартість електроенергії, її питомі витрати на одиницю продукції, їх порівняння з галузевими нормами. Забезпечення безпеки обслуговування електроспоживачів. Заходи щодо зниження витрат і втрат електроенергії.

 

2.6.3. Водопостачання і водовідведення

Основні джерела постачання та споживачі води на заводі. Добові витрати води. Схема водопостачання на заводі. Марки і характеристики насосів водонасосної станції, зворотного водопостачання, насосів артезіанських свердловин. Характеристика системи зворотного водопостачання на території заводу. Вартість 1 м3 технологічної і технічної води, питомі витрати на одиницю продукції.

Заводська система водовідведення (каналізації), принцип її роботи і пропускна здатність, характеристика стічних вод і способів їх очистки. Повторне використання води. Протипожежне водопостачання. Заходи щодо зниження витрат і втрат води.

2.6.4. Постачання холоду

Основні споживачі холоду. Добові витрати холоду. Схема холодопостачання на заводі. Джерела холоду, їх потужність, вартість одиниці холоду, питомі витрати на одиницю продукції. Техніка безпеки під час експлуатації обладнання холодильної станції. Заходи щодо зниження витрат і втрат холоду.

2.6.5. Постачання стисненого повітря

Добова потреба заводу в стисненому повітрі та джерела його постачання. Схема повітрепостачання на заводі. Вартість одиниці стисненого повітря, питомі витрати на одиницю продукції. Характеристика обладнання для нагнітання і очищення повітря. Техніка безпеки під час експлуатації компресорних установок.

2.7. Допоміжні підрозділи

Наявність та призначення допоміжних цехів і майстерень, обладнання майстерень і види робіт, які вони виконують з поточного і капітального ремонту основного та допоміжного обладнання. Кількість та види транспортних засобів.

2.8. Охорона довкілля

Аналіз екологічного рівня підприємства. Екологічний та санітарний паспорти підприємства.

Стан забруднення та охорона повітряного басейну на заводі. Джерела викидів та види забруднювачів. Гранично допустимі норми викидів забруднювачів (тон на рік). Контроль за станом та кількістю викидів забруднювачів в повітря. Методи контролю та способи захисту повітряного басейну від забруднень. Плата за нормативні і понаднормативні викиди забруднень у повітря.

Водовідведення. Зворотне водопостачання. Стічні води, їх склад, рівень забруднення. Способи локальної очистки стічних вод перед скидом в каналізаційні системи або на поля фільтрування та їх ефективність. Поля зрошення та фільтрування. Плата за водокористування та скиди стічних вод.

Система обліку та контролю викидів забруднювачів в атмосферу або скидів у системи каналізації, проточні водоймища тощо.

Тверді відходи і забруднення літосфери. Утилізація відходів. Плата за забруднення літосфери.

2.9. Особиста участь студента у виробничій діяльності

Та громадському житті заводу

Виробнича діяльність кожного студента під час практики визначається дублюванням або безпосередньою роботою на штатних посадах працівників заводу.

Тому кожний студент повинен брати участь в усіх виробничих та культурно-масових заходах, що проводяться на заводі, випуску стіннівок і стендів, художній самодіяльності, спортивних змаганнях та ін.

Ознайомити молодь підприємства і старшокласників із історією та досягненнями університету, формами підготовки фахівців, спеціальностями, правилами вступу, роботою центру довузівської підготовки тощо.

Необхідно ознайомитись з роботою громадських організацій заводу та їх роллю в науково-технічному прогресі та соціальному розвитку підприємства.

 

2.10. Навчальні заняття та екскурсії

 

2.10.1. Навчальні заняття

Під час практики провідні спеціалісти заводу (директор, головний інженер, головний технолог, начальник лабораторії, начальник фінансово-планового відділу) повинні провести із студентом навчальні заняття з таких основних тем: перспективи технічного розвитку підприємства; ступінь використання сировини і збільшення виходу цільового продукту; шляхи підвищення якості продукції та нові методи контролю; можливі шляхи удосконалення технологічних процесів; охорона навколишнього середовища; робота підприємства в ринкових умовах.

2.10.2. Екскурсії

Під час практики студенти повинні обов'язково відвідати одне чи декілька підприємств харчової промисловості. Виробничі екскурсії можуть мати як цільовий, так і загальноознайомлювальний характер. У звіті про практику належить навести коротку характеристику підприємства, на якому проведено екскурсію та принципову технологічну схему виробництва товарної продукції.

3. МЕТОДИЧНІ ВКАЗІВКИ щодо проходження практики

Перед початком практики студент повинен отримати в бібліотеці та ознайомитись з методичними вказівками щодо проходження практики і узгодити з відповідальним за практику від кафедри та керівником практики базу практики. У разі відсутності договору між університетом і запропонованим ним підприємством ініціювати укладання такого договору. Наприкінці лютого чи на початку березня для студентів денної форми навчання деканатом і кафедрою проводяться інструктивні збори, на яких студент повинен бути присутнім і з‘ясувати всі питання щодо проходження практики. Для студентів заочної форми навчання час проведення зборів вказується у розкладі занять екзаменаційної сесії. Після зборів студент денної форми навчання від старости групи отримує щоденник, правильно оформляє його та підписує у керівника, який призначений наказом по університету. В цей же період оформляється санітарна книжка.

Перед початком практики студент повинен зустрітись з керівником дипломного проекту для отримання теми проекту та завдання щодо збирання матеріалів та виконання окремих розділів проекту.

У разі потреби студент повинен отримати у відділі практики угоду про надання місць проживання в гуртожитках організацій, які розташовані у місцевості бази практики і з якими є відповідні домовленості. Необхідно придбати та привезти з собою канцелярський та міліметровий папір, канцелярські прилади тощо для оформлення звіту з практики.

Студент повинен своєчасно прибути на базу практики, представитись керівництву, отримати перепуску, відповідний інструктаж з правил техніки безпеки і поселитись на проживання. В щоденнику відмічається день прибуття на підприємство.

Якщо студент з якоїсь причини не зміг своєчасно прибути на базу практики, він повинен повідомити про це відповідального за проведення практики від кафедри і отримати від нього вказівки щодо подальших дій.

В перші дні практики по підприємству повинен бути виданий наказ про зарахування студента на проходження практики та призначення керівника від підприємства. В цей же період проводиться поглиблена навчальна екскурсія по заводу з метою ознайомлення студента з історією заводу, його цехами та відділеннями, характеристикою основної сировини і допоміжних матеріалів та товарної продукції, перспективою його розвитку та іншими питаннями загального порядку.

Разом з керівником практики від заводу студент складає індивідуальний календарний графік проходження практики відповідно наведеному орієнтовному графіку (див. табл. 1). Відповідальність за повне виконання графіка і програми практики несе студент, а керівники практики контролюють своєчасність його виконання.

Протягом усієї практики студент робить записи у щоденнику про виконану роботу, в робочому зошиті занотовує всю отриману інформацію (технологічні режими, технічні характеристики обладнання, принципові й апаратурно-технологічні схеми, результати проведених дослідів тощо) та конструктивні особливості нових видів технологічного обладнання, планів та розрізів виробничих будівель та споруд. При цьому наявні на підприємстві плани і розрізи необхідно узгодити із сучасним станом розміщення та компонування обладнання. Ця інформація є підставою для складання звіту з практики, який повинен складатись поступово, починаючи з перших днів практики, та визначення напрямів реконструкції підприємства. Бажано, щоб основні заходи щодо реконструкції були узгоджені з керівництвом підприємства і оформлені у вигляді листа на ім’я завідувача кафедри з їх переліком.

Заводський керівник контролює виконання роботи згідно з календарним графіком, щотижня перевіряє записи студента у робочих зошитах, проводить співбесіди безпосередньо на робочих місцях, виявляючи знання студентом відповідних розділів програми.

В останні дні практики студенти захищають практику у заводській комісії. Наприкінці практики заводський керівник перевіряє і підписує звіт та щоденник, в якому записує загальну оцінку роботи студента за весь термін практики з урахуванням виконання програми практики, самостійності, дисциплінованості, участі у житті колективу.

Перед від’їздом з практики студент оформляє запис у щоденнику про вибуття, ставить печатки на підпис заводського керівника у звіті, здає перепустку у відділ кадрів.

Контроль за проходженням практики здійснюють керівники від університету і підприємства, права і обов‘язки яких визначені п. 1.2. Враховуючи, що керівник практики від університету з об‘єктивних причин не завжди може виїхати на базу практики, студент повинен мати з ним телефонний або інший зв‘язок для оперативного вирішення виникаючих питань.

У разі значного запізнення з неповажних причин з прибуттям на практику або самовільного від’їзду з бази практики раніше встановленого терміну або порушень трудової дисципліни чи правил внутрішнього розпорядку студент відраховується з університету за порушення графіку навчального процесу.

4. МЕТОДИЧНІ ВКАЗІВКИ щодо складання

Звіту з практики

Зібрані на заводі матеріали кожен студент індивідуально оформляє у вигляді звіту, над яким слід працювати регулярно під час проходження практики. Остаточне оформлення звіту проводиться у відведений графіком проходження практики час (див. табл. 1).

Звіт складається з текстової і графічної частини. Зміст текстової частини визначається п. 2. Пункти програми, які можуть становити певну комерційну таємницю описують в загальному вигляді, але їх суть не повинна суперечити суті реальних технологічних процесів. Технологічні способи і режими у звіті необхідно описувати стисло, в основному у вигляді принципових схем, таблиць і графіків.

Графічна частина звіту включає принципові та апаратурно-технологічні схеми всього виробництва товарної продукції, плани й розрізи цехів і відділень заводу. Наявність апаратурно-технологічної схеми, планів та розрізів цехів (відділень), які підлягають реконструкції Є обов‘язковими складовим звіту з практики. Оформлення звіту здійснюють відповідно до вимог, викладених [4, 16].

5. захист практики

В перший день початку занять в університеті студент повинен здати на перевірку звіт з проходження практики та всі інші документи стосовно проходження практики. В щоденнику мають бути три печатки відповідно: “Прибув на підприємство”, Вибув ….” і “Відгук і оцінка роботи студента на практиці”. Підпис керівника практики від заводу має бути і під календарним планом її проходження.

Захист практики відбувається протягом перших трьох днів після закінчення практики, в комісії, яка призначена завідувачем кафедри, до складу якої обов‘язково входять керівник практики від університету та керівник дипломного проекту (і, за можливості, керівник практики від бази практики). Під час захисту практики уточнюється тема дипломного проекту та завдання на його виконання.

Основною умовою отримання заліку є наявність достатньої кількості матеріалів для виконання дипломного проекту та правильні відповіді студента на поставлені запитання. Студент, який не отримав заліку або не з‘явився на нього без документально підтверджених поважних причин, відраховується з університету за невиконання графіку навчального процесу.

6. Оцінювання результатів практики

Відповідно до календарного графіку практики та встановлених вимог студент готує і оформляє письмовий звіт, який подається на перевірку керівникові практики від підприємства (організації) разом із щоденником. Підписаний керівником практики звіт завіряється печаткою підприємства (організації).

Керівник практики від підприємства (організації) також складає відзив на кожного студента-практиканта, в якому вказує на повноту виконання програми практики, якість змісту та оформлення звіту і оцінку за практику.

Після повернення в університет студент подає на перевірку керівникові практики від кафедри звіт з додатками, щоденник та матеріали щодо виконання індивідуального завдання.

Підсумкове оцінювання проходження студентом практики проводиться за єдиним модулем (табл. 6.1), для кожного із елементів якого встановлена максимальна і мінімальна кількість балів, які може отримати практикант.

При цьому передбачено різні форми контролю виконання елементів модуля. Так, виконання студентом календарного графіку проходження практики оцінюється керівником практики від підприємства (організації) за
5-ти бальною шкалою. Оцінка проставляється в щоденнику практики студента і потім переводиться керівником практики від кафедри у відповідну кількість балів (поз. 1) для їх врахування при підсумковому контролі.

Відповідність змісту і оформлення звіту студента з практики встановленим програмою вимогам та виконання індивідуального завдання оцінюється керівником практики від кафедри в балах (поз. 2 і 3).

Знання, уміння та навички студента за програмою практики оцінюється кафедральною комісією, призначеною завідувачем кафедри із числа керівників практики (2-3 викладачі).

Таблиця 6.1 – Зміст модулів навчальної дисципліни

“Переддипломна практика”

 

№ поз.

Елементи модуля

Кількість балів

Форма контролю

Хто проводить контроль

Мінімальна

Максимальна

1.

Виконання календарного графіку проходження практики

12

20

Поточний контроль

Керівник практики від підприємства (організації)

Керівник практики від кафедри[1]

2.

Звіт студента з практики

12

20

Перевірка звіту

Керівник практики від кафедри

3.

Індивідуальне завдання

6

10

Перевірка ІЗ

Керівник практики від кафедри

4.

Знання, уміння, навички за програмою практики

30

50

Залік в усній формі за білетами

Кафедральна комісія

Всього:

60

100

   

Примітка 1. Оцінка керівника практики від кафедри враховується у разі проходження студентом практики у м. Києві

Залік з практики проводиться за білетами, які повинні включати
3-4 питання з програми практики з метою комплексного оцінювання отриманих студентами знань, умінь та практичних навичок. Питання білетів доводяться до студентів перед початком практики.

Підсумкове оцінювання проводиться з урахуванням сумарної кількості балів, отриманих студентом за окремими елементами модуля (поз. 1-4).

Студент, який не виконав програму переддипломної практики, або одержав незадовільну оцінку відраховується з університету, як такий, що не виконав графік навчального процесу.

ЛІТЕРАТУРА

Основна

1.  Валуйко Г. Г., Домарецький В. А., Загоруйко В. О. Технологія вина: Підручник для вищих навчальних закладів. – К.: Центр навч. літ., 2003. – 592 с.

2.  Литовченко А. М., Токар А. Ю. Виноробство із плодів та ягід: Підручник для студентів вищих навчальних закладів / За ред. д-ра техн. наук, проф. О. М. Литовченка. – Умань: УВПП, 2007. – 430 с.

3.  Мартыненко Э. Я. Технология коньяка. – Симферополь: Таврида, 2003. – 312 с.

4.  Технологія вина: Методичні вказівки до подання умовно-графічних зображень в апаратурно-технологічних схемах для студентів спеціальностей 7.091704 «Технологія бродильних виробництв і виноробства» спеціалізації 7.091704.2 "Виноробство" денної та заочної форм навчання /Уклад.: Н. Я. Гречко, О. С. Луканін, В. Л. Прибильський та ін. – К.: НУХТ, 2002. – 32 с. (№ 6045).

Додаткова

5.  Виноградов В. А. Оборудование винодельческих заводов. Т. 1.– Симферополь: Таврида, 2002. – 416 с.;

6.  Виноградов В. А. Оборудование винодельческих заводов. Т. 2. – Симферополь: Таврида, 2003. – 352 с.

7.  Гетун Г. В. Основи проектування промислових будівель: Навчальний посібник. – К.: Кондор, 2003. – 210 с.

8.  Загоруйко В. А., Виноградов В. А., Бобров О. Г. Техника безопасности в винодельческой промышлености. – Симферополь: Таврида, 2006. – 270 с.

9.  Методические указания к выполнению строительной части дипломного проекта для студентов всех спеціальностей всех форм обучения / Сост. А. А. Домашевский. – К.: КТИПП, 1988. – 112 с. (№ 2668)

10.  Методичні вказівки до виконання розділу “Автоматизація виробничих процесів" у дипломному проекті для студентів спеціальностей напряму 0902 “Інженерна механіка” денної та заочної форм навчання/ Укл.: Б. М. Гончаренко, І. В. Ельперін, О. М. Баришніков, К. В. Коновалов. – К.: УДУХТ, 2001. – 36 с. ( № 5756)

11.  Методичні вказівки до виконання розділу "Охорона праці" дипломного проекту для студентів технологічних спеціальностей денної та заочної форм навчання / Уклад.: М. П. Купчик, М. П. Гандзюк, В. Н. Вендичанський. – К.: УДУХТ, 1999. – 12 с. (№ 5390)

12.  Методы технохимического контроля в виноделии /Под ред. В. Г. Гержиковой. – Симф.: Таврида, 2002. – 260 с.

13.  Організація, планування та управління виробництвом на підприємстві: Методичні вказівки до виконання економічної частини дипломного проекту для студентів спеціальності 7.091704 “Технологія бродильних виробництв і виноробства”, 7.091706 “Технологія зберігання, переробки і консервування плодів та овочів” напряму 0917 “Харчова технологія та інженерія” денної і заочної форм навчання / Укл.: Т. Г. Бєлова, О. В. Безпалько, О. Ф. Крайнюченко. – К.: НУХТ, 2004. – 20 с. (№ 6387)

14.  Справочник по виноделию /Под ред. Г. Г. Валуйко, В. Т. Косюри. 2-е изд., перераб. и доп. – Симф.: Таврида, 2000. – 624 с.

15.  Технологічна практика: Методичні вказівки до проходження практики на спиртових, лікеро-горілчаних, виноробних і коньячних заводах студентів V курсу спеціальності 7.091704 “Технологія бродильних виробництв і виноробства” спеціалізацій 7.091704.02 “Технологія спирту, дріжджів і лікеро-горілчаних напоїв” і 7.091704.03 “Технологія вина” напряму підготовки 0917 „Харчова технологія та інженерія” деннної форми навчання / Уклад.: А. М. Куц, Н. Я. Гречко, В. О. Маринченко, Т. Л. Баленко. – К.: НУХТ, 2005. – 40 с. (№ 6672)

Навчальне видання

ПРОГРАМА

Переддипломної практики студентів V курсу

Спеціальності 7.091704 «Технологія бродильних виробництв і виноробства» спеціалізації 7.091704.03 “Технологія вина”

Напряму підготовки 0917 «Харчова технологія та інженерія»

Денної і заочної форм навчання

Укладачі: Гречко Ніна Яківна

Куц Анатолій Михайлович

Бабич Ірина Михайлівна

Комп‘ютерна верстка

Під. до друку Обл.-вид. арк. Наклад пр.

Вид. № Зам. №

____________________________________________________________

РВЦ НУХТ 01033 Київ-33, вул. Володимирська, 68

Www. book. nuft. edu. ua

Свідоцтво про реєстрацію серія ДК № 1786 від 18.05.04 р.