Программы практики
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 Рейтинг 5.00 (1 Голос)

КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ

ЮФ «КРИМСЬКИЙ АГРОТЕХНОЛОГИЧЕСКИЙ УНІВЕРСИТЕТ» НАУ

Кафедра грунтознавства, меліорації і екології

Програма

Учбової польової практики по дисципліні «Грунтознавство з основами геології» для студентів 2 курси факультету технології виробництва, зберігання і переробки продукції плодівництва спеціальності

«Плодоовощеводство і виноградарство» (7.130.103)

Сімферополь – 2006

1.  Загальні положення.

Останнім часом (починаючи з 2006-2007 навчального року) різко скоротився об'єм занять по курсу «Грунтознавство з основами геології». На вивчення його відводиться 144 години, з яких 30 годин лекційних, 30 годин лабораторно-практичних занять, 48 годин самостійної роботи студентів і 36 годин учбово-польової практики.

В цілях глибшого вивчення цієї дисципліни в робочій програмі передбачено:

1.  Вивчення курсу протягом третього і четвертого семестрів.

2.  Проведення учбової польової практики в кінці четвертого семестру перед складанням іспиту.

Виконання програми учбової польової практики дозволить студентам детально ознайомитися з методами досліджень в грунтознавстві, практичним використанням матеріалів грунтово-картографічних досліджень в своїй майбутній роботі.

Використання грунтових карт України і Криму, що є на кафедрі, грунтового музею, в якому зібрано близько 100 монолітів основних типів грунтів, «Атласу грунтів Української РСР» і інших наочних матеріалів, а також практичні заняття в польовій обстановці дають можливість детально вивчити закономірності географічного поширення основних типів грунтів України і Криму, особливості їх морфології, складу і властивостей. Це істотно доповнить теоретичні і практичні знання студентів, отримані в процесі лекційних і лабораторно-практичних занять, а також самостійної роботи по вивченню курсу і забезпечить ретельнішу підготовку до складання іспиту.

2.  Організація практики.

Об'єкти практики: учбові лабораторії і грунтовий музей кафедри, а також поле учхоза «Комунар». Студенти проходят учбову практику окремими групами в кількості 15-30 чоловік. Керують групами асистент і доцент кафедри. Загальне керівництво здійснює завідувач кафедрою, професор.

У розпорядження студентів надаються грунтово-картографічні матеріали (грунтові карти України і Криму, грунтові карти окремих господарств Криму і записки пояснень до них), «Атлас грунтів Української РСР», моноліти основних типів грунтів України і Криму. В період польових екскурсій студенти закладають грунтові розрізи і під керівництвом керівника практики проводять їх польовий опис.

3.  Вміст практики:

3.1.  Мета і завдання практики.

Основна мета учбової польової практики – вивчення закономірностей поширення, будови профілю і найважливіших морфологічних ознак основних типів грунтів України і Криму, а також методів польових грунтових досліджень.

Виконавши програму практики, студент повинен знати:

-  роль окремих чинників грунтоутворення і їх комплексної взаємодії у формуванні грунтового покриву природних зон України, закономірності поширення грунтів;

-  методи профільного і порівняльно-географічного дослідження грунтів, польового визначення їх найважливіших агрофізичних властивостей (щільність складання, гранулометричного складу, водопроникності і вологоємкості);

-  методику грунтового картирования, закладки грунтових розрізів, польового вивчення будови і морфологічних ознак грунтів, відбору грунтових монолітів і зразків для лабораторних аналізів;

-  основні напрями еволюції грунтів при використанні їх в незрошуваному і зрошуваному землеробстві, під багатолітніми насадженнями, вплив грунтових процесів на будову профілю і агрофізичний стан грунтів.

Студент повинен уміти:

-  добре орієнтуватися в незнайомій місцевості;

-  правильно визначати особливості чинника грунтоутворення в тій або іншій природній обстановці, виділити ті чинники, дія і взаємодія яких є визначальний у формуванні грунтового покриву;

-  використовувати наявні топографічні і грунтово-картографічні матеріали для цілей дослідження і використання грунтів як особливих природних тіл і засобів виробництва;

-  вибрати найбільш типові місця для закладки основних розрізів, напівям і прикопувань;

-  самостійно провести польовий опис розрізів, відібрати моноліти і грунтові зразки для аналізів.

В процесі проходження практики студент повинен набути навичок:

-  використання накопичених теоретичних знань для визначення грунтово-кліматичної зони, в якій знаходиться той або інший об'єкт вивчення;

-  організації проведення польового обстеження грунтів з врахуванням природної обстановки і особливостей завдань, поставлених в програмі досліджень;

-  раціонального визначення програми польових грунтових досліджень і вживання наявних засобів для їх проведення;

-  використання грунтових карт, картограм і інших матеріалів в роботі за фахом.

Програма практики включає вивчення наступних розділів:

1.  Цілі, види і масштаби грунтових досліджень, їх вміст і практичне використання отриманих матеріалів в землеробстві, плодівництві і виноградарстві.

2.  Природне і грунтове районування України і Криму. Особливості взаємодії чинників грунтоутворення, найважливіші елементарні грунтові процеси, закономірності поширення зональних і інтразональних грунтів Полісся, Лісостепи, Степи північною і південною, сухостепной зони, Степи сухий північно - кримською, Степи південною кримською, предгірно-степовою, лісостеповою, гірничо – лісовий і гірничо – луговий зон Криму і зони умовно – сухих субтропіків (ЮБК) Особливості морфології, складу, властивостей, доріг раціонального використання, охорони і підвищення родючості основних типів грунтів.

3.  Методи профільного і порівняно – географічного дослідження грунтів, польового визначення їх найважливіших агрофізичних властивостей.

4.  Методика грунтового картирования.

5.  Використання морфологічних ознак грунтів у визначенні напрямів їх еволюції в зрошуваному і незрошуваному землеробстві, плодівництві і виноградарстві.

План проведення практики.

1-й день. Робота в лабораторії.

8.00 - 10.00. Інструктаж по техніці безпеки при проведенні польових досліджень.

10.00 – 16.00. Вивчення методів досліджень грунтів і грунтовий – картографічних матеріалів.

11.00 – 12.00. Перерва на обід.

2-й день. Робота в лабораторії.

8.00 – 16.00 Вивчення закономірностей поширення основних типів грунтів України, особливостей будови їх профілів, складу, властивостей, доріг раціонального використання, охорони і підвищення родючості.

11.00 – 12.00. перерва на обід.

3-й день. Робота в полі.

8.00 – 15.00. Порівняльне вивчення чорноземів предгірних карбонатних повнопрофільних (насадження волоського горіха), а також плантажированных під садом і виноградником. Закладка і польовий опис 4 розрізів до глибини 1 м.

4-й день. Робота в полі.

8.00 – 15.00. Порівняльне вивчення будови профілю і найважливіших морфологічних ознак дернових грунтів на глинисто – галечниковом елювії третинних відкладень, чорноземів карбонатних щебнистых повнопрофільних, сильно-, середньо-, слабоэродированных і намитих.

5-й день. Робота в лабораторії.

8.00-11.00. Вивчення закономірностей поширення основних типів грунтів Криму, особливостей будови їх профілю, складу, властивостей, доріг раціонального використання, охорони і підвищення родючості.

11.00-12.00. Перерва на обід.

12.00-15.00.-Захист студентами звітів про практику.

4.  Вимоги до складання і оформлення звіту про практику.

Звіт про практику включає 3 розділи:

1.  Грунти України, дороги їх раціонального використання, охорони і підвищення родючості.

2.  Грунти Криму, дороги їх раціонального використання, охорони і підвищення родючості.

3.  Основні види грунтів предгірно-степової зони Криму, їх морфологія, особливості складу і властивостей, дороги раціонального використання, охорони і підвищення родючості.

Звіти по розділах 1 і 2 виконуються у вигляді таблиць.

Таблиця. !. Грунти України.

Таблиця. 2. Грунти Криму.

Форми таблиць додаються. У записці пояснення до таблиць характеризуються дороги раціонального використання, охорони і підвищення родючості.

У звіті по розділу 3 проводяться польові описи основних типів грунтів, закладених в полі грунтових розрізів, характеризуються дороги раціонального використання і підвищення родючості грунтів.

5.  Звіти про практику студенти захищають в другій половині п'ятого дня проведення учбової польової практики.

Використовувана література.

1.  Атлас грунтів Української РСР. Під ред. Н. К.Крупського і Н. І.Полупана. К.: Урожай, 1979 – 160 с.

2.  Грунтознавство. Підручник. / Д. Г.Тіхоненко, М. О.Горін, М. І.Лактіонов та ін., за ред. Д. Г.Тіхоненка, - К.: Віща освіта, 2005-703 с.

3.  Ю. Е.Кизяков. Про грунтоутворення і процеси, що складають його / Вісник Харківського НАУ, 2004, №6 – с. 78-86.

4.  І. Я.Половіцкий, П. Г.Гусев. Грунти Криму і підвищення їх родючості.- Сімферополь: Таврія, 1987 – 152 с.

5.  Практикум по грунтознавству. Ізд.4-е перераб. Під ред. І. Р.Каурічева.- М.: Агропроміздат, 1986 – 295 с.

Укладач, професор Ю. Е.Кизяков

Програма затверджена на засіданні кафедри

Протокол № 30, від 30 березня 2006 р.

Зав. кафедрой, професор Ю. Е.Кизяков

Погоджено:

Навчально-методичний відділ Н. І.Беляєва

Декан факультету ТПХ і ПППВ В. Ф.Вільчинський

ФОРМА 1 і 2

Таблиця 1. Грунти України. Таблиця 2. Грунти Криму.

Природна зона

Поєднання особливостей чинників

Грунтоутворення

Основні елементарні грунтові процеси

Типи грунтів і їх коротка агрономічна характеристика

Вміст

Грунти України

Полісся

1.

Супіщаний і піщаний елювій кислих порід; КУ = 1.3 – 1.5; горбистий рельєф; УГЗ 6 м; хвойний ліс

Опідзолювання

Підзолисті грунти; низкогумусные з фульватным типом гумусу; Рі сольова = 3.2 – 3.5; бідні

 

2.

І т. д

     

Грунти Криму

 

1.

     
 

2. і так далі