Разное
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 Рейтинг 2.75 (2 Голоса)

Вимоги до практики магістрантів

Практична підготовка фахівців є важливою частиною начального процесу. Вона базується на “Положенні про проведення практики студентів вищих навчальних закладів України”, затвердженого наказом Міністерства освіти України від 8 квітня 1993 р. № 93.

Місце практики

Сучасні, добре оснащені сільськогосподарські підприємства, науково-дослідні установи, навчальні заклади півдня України. Студенти направляються на місця практик згідно двохсторонніх договорів між навчальним закладом та підприємством.

Цілі і завдання практики

1.1. Науково-педагогічна і організаційно-технологічна практика магістрантів за фахом 8.130103 "Плодоовочівництво і виноградарство" є невід'ємною частиною навчального процесу підготовки фахівців освітньо-кваліфікаційного рівня «магістр» кваліфікації агроном-дослідник з плодоовочівництва і виноградарства і направлена на досягнення наступної мети:

·  вдосконалення методів і поглиблення досвіду професійної роботи, оволодіння навичками організації і управління (виробничим підрозділом, ланкою або групою учнів);

·  освоєння наукових розробок зональних науково-дослідних установ (інституту, дослідної станції, держсортодільниці і т. п.) для коректування і впровадження прогресивних технологій в рослинництві;

·  оволодіння методами науково-дослідної роботи в агрономії;

·  освоєння практичних основ викладацької діяльності;

·  накопичення матеріалу для звіту про практику, комплексного курсового проекту з систем сучасних інтенсивних технологій, магістерської випускної роботи.

1.2. В результаті проходження практики магістрант повинен:

Уміти:

·  коректувати розроблені технології виробництва продукції рослинництва з урахуванням змін метеорологічних умов, матеріального забезпечення інших факторів;

·  розробити план і поставити в натурі польовий експеримент;

·  розробити робочу програму лекцій, лабораторно-практичних і інших видів занять по дисципліні, що вивчається;

·  самостійно розробляти тези і проводити лабораторно-практичні заняття на основі завчасного складеного плану.

Опанувати навичками:

·  планування і підготовки експерименту в агрономії;

·  проведення агрономічних, агрофізичних, селекційних, насінницьких, біологічних і інших досліджень по вибраному напряму НДР;

·  статистичної, агрономічної, зоотехнічної і еколого-економічної оцінки результатів досліджень;

·  організації і проведення лабораторно-практичних, лекційних, навчальних безпосередньо в полі та інші видів занять по дисципліні, що вивчається.

Розвинути творчі здібності по напрямах:

·  прогноз розвитку шкідливих організмів (бур'янів, шкідників і хвороб);

·  баланс органічної речовини і елементів живлення в землеробстві;

·  моделювання і програмування виробничих процесів в агрономії, в селекційний-генетичних дослідженнях, врожайності сільськогосподарських культур і відтворення родючості ґрунту;

·  використання досягнень науки і виробництва, результатів особистих спостережень і досліджень в навчальному процесі.

Зміст практики

Вдосконалення технології виробництва продукції плодоовочівництва і виноградарства, вивчення організації і управління у відповідному підрозділі.

В період практики магістрант вивчає результати науково-дослідних робіт і рекомендації наукової установи в агрономії, впровадження їх в с.-г. виробництво, знайомиться з особливостями вдосконалення окремих елементів технології вирощування і методами ведення селекційних і насінницьких робіт сільськогосподарських культур. В процесі спостережень за ходом розвитку сільськогосподарських культур освоює методи корегування окремих елементів технології обробітку на основі результатів визначення або прогнозу забур’яненості посіву, розвитку збудників захворювань, заселеності шкідниками, забезпечення рослин елементами живлення і іншими факторами життя з урахуванням фактичної забезпеченості матеріальними ресурсами (наявність добрив, пестицидів, поливної води, сільськогосподарської техніки) і ходу погодних умов.

На основі спілкування з фахівцями господарств і узагальнення публікацій вивчає прогресивні форми організації праці в сільському господарстві в умовах переходу до ринкових відносин.

В процесі організації і проведення обліків, спостережень і оцінок в дослідах, лабораторних і практичних занять із студентами відпрацьовує навички організаційної і управлінської діяльності.

Науково-дослідна робота

Під керівництвом наукового керівника випускної роботи магістрант в період навчального процесу в дні, що виділяються для НДР, і протягом практики знайомиться і узагальнює вітчизняну і зарубіжну літературу по темі дослідження, освоює техніку планування, закладки в проведення польового (лабораторного) експерименту. Особисто бере участь в підборі дослідної ділянки для проведення польового експерименту, розробляє схеми і методики проведення досліду, проводить розбиття досліду і закріплення його меж в натурі, бере участь у виконанні технологічних операцій (внесенні добрив, проведенні прийомів обробки ґрунту, посадки плантацій і догляді за багаторічними насадженнями, збиранні врожаю і т. п.).

Освоює методику проведення польових і лабораторних досліджень і спостережень в експерименті на основі завчасно складеної програми і за наслідками якого буде представлена магістерська випускна робота, веде первинну документацію науково-дослідної роботи (журнали польового експерименту, фенологічних спостережень, біометричних досліджень та ін.).

Виконує відповідні розрахунки в процесі визначення показників супутніх спостережень і досліджень, веде польову оцінку на стійкість рослин у варіантах, що вивчаються, до основних хвороб і шкідників.

Здійснює статистичну, агрономічну, еколого-економічну оцінку ефективності агрономічних прийомів, що вивчаються, результатів врожайності, біометричних досліджень і ін.

Узагальнює результати супутніх спостережень і досліджень, формулює висновки і пропозиції з питання, що вивчається.

На основі проведених досліджень оформляє матеріал (огляд літератури, таблиць, малюнки, фотографії, натурні зразки, результати врожайності, вимірювань, спостережень і т. п.) для аналізу проведених досліджень і написання магістерської випускної роботи.

В період відвідування інших науково-дослідних установ вивчає досвід організації і проведення наукових досліджень в агрономії, пропаганди і впровадження своїх наукових розробок в сільськогосподарське виробництво.

Педагогічна робота

В процесі педагогічної практики магістрант відвідує лекції, лабораторно-практичні і інші заняття викладачів кафедри з дисципліни, що освоює. Знайомиться з організацією аудиторної і самостійної роботи студентів на кафедрах факультету технології виробництва, зберігання і переробки продукції плодоовочівництва і виноградарства.

Розробляє програму лабораторно-практичних і інших видів занять з конкретної дисципліни, складає план і тези лабораторно-практичних занять. Під керівництвом викладача кафедри самостійно проводить лабораторно-практичні і інші види занять (в цілому не меншого 10 академічних годин). Бере участь в підготовці наочних посібників (плакатів, таблиць, малюнків, фото, слайдів, макетів і т. п.), використанні технічних засобів навчання (навчального телебачення, мультимедійних проекторів, діапроекторів і т. п.) готує зразки (рослинні, ґрунтові, хімічні і ін.) на заняттях з дисципліни, що освоює. Самостійно готує тексти для проведення лабораторно-практичних занять і лекцій по одній з тем навчальної дисципліни, що освоює.

Організація науково-виробничої практики

Науково-виробничу практику магістрант проходить в навчальному закладі (ПФ «КАТУ» НАУ, коледж, технікум), науково-дослідних установах (Інститут ефіроолійних і лікарських рослин УААН, Кримський ІАПП УААН, інші НДІ і НДС). Керівництво практикою від навчального закладу здійснює науковий керівник магістерської випускної роботи, при тривалому проходженні практики за межами ПФ «КАТУ» НАУ додатково призначається керівник практики від відповідної установи.

Основним джерелом відомостей про проходження слухачем виробничої практики і складовою частиною звітних документів є щоденник. Перед практикою магістрант спільно з керівником складає індивідуальний план з урахуванням вимог програми і спеціалізації майбутнього магістра, в якому із загального об'єму часу практичної підготовки по 20-40 % Часу планується на виконання розділів 2.1, 2.2, 2.3 програми.

Записи в щоденнику робляться щодня. Вони повинні бути короткими, думки сформульовані чітко і грамотно. Проходження практики і правильність ведення щоденника щонеділі підтверджуються записом керівника практики.

Після закінчення практики щоденник завіряється деканом факультету.

Порядок проведення підсумків практики.

Підсумковими документами практики є щоденник і пояснювальна записка до нього з додатками. У записці (об'єм 8-10 стор. рукописного тексту) пояснення магістрант висловлює інформацію про виконання програми практики (згідно п. п. 2.1, 2.2, 2.3). B кінці пояснювальної записки він висловлює особисті міркування, пропозиції і висновки про перебудування науково-дослідної, науково-педагогічної роботи на факультеті (у установі), робить пропозиції по її поліпшенню.

Як додатки до пояснювальної записки магістрант може скласти робочу навчальну програму дисципліни, план лабораторно-практичних занять, текст лекцій, матеріал до магістерської випускної роботи, підготовити наочні посібники і т. п.

Звіт за підсумками практики в тижневий термін після її завершення заслуховується на міжкафедральній комісії і оцінюється по чотирьох бальній системі. Звіт є основним матеріалом для написання магістерської випускної роботи.

Щоденник і пояснювальна записка зберігається на кафедрі протягом одного року, а потім списуються в установленому порядку, додатки використовуються в навчальному процесі на кафедрі.

Підсумки практики обговорюються на засіданні кафедри, а загальні підсумки практики підводяться на Раді факультету не менш одного разу на рік.

Декан факультету.