Разное
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 Рейтинг 4.50 (2 Голоса)

Програма практики Магістрантів

Практична підготовка магістрантів є важливою частиною учбового процесу. Вона базується на “Положенні про проведення практики студентів вищих навчальних закладів України”, затвердженого наказом Міністерства освіти України від 8 квітня 1993 р. №93.

Практична підготовка проводиться на учбовій базі університету, на підприємствах і в організаціях різних галузей АПК.

Виробнича практика має сформувати в майбутнього спеціаліста практичні знання з бухгалтерського обліку й аудиту, вміння та навички, необхідні для успішної роботи на посаді бухгалтера, головного бухгалтера, керівники облікової, планово-фінансової або контрольно-ревізійної служби підприємства.

Метою практики є:

- закріплення теоретичних знань одержаних магістрантами при вивченні спеціальних дисциплін;

- здобуття магістрантами необхідних навичок самостійної роботи з питань організації, закріплення знань з сучасних методів аналізу і управління виробництвом;

- збирання первинних документів для виконання курсових і дипломних робіт у відповідальності до обраних тем.

Практика студентів передбачає безперервність і послідовність її проведення для отримання певного обсягу практичних знань і умінь відповідного кваліфікаційного рівня: бакалавр, спеціаліст, магістр.

Зміст і послідовність практики визначається програмою, яка розробляється випускаючими кафедрами у відповідності з учбовим планом.

Таблиця 2.3 - Регламент організації практики і наявність програм

Види практики

Тривалість практики, тижні

Семестр проведення

Наявність програми

Наявність баз практики

Виробнича практика з організації фінансової роботи

4

9

+

+

Переддипломна

5

10

+

+

Виробничу практику всі студенти проходять в умовах виробництва на основі ув'язнених 3-х сторонніх договорів. На факультеті є каталог баз виробничої практики і паспорта господарств, що входять у цей каталог.

Основною метою програм практики є надання студентам методичної допомоги під час проходження практики.

Керівництво практикою здійснюють досвідчені викладачі, які періодично контролюють виконання програми і надають студенту практичну допомогу у вивченні і дослідженні окремих питань.

Керівник практики контролює підготовленість баз практики, забезпечує проведення всіх організаційних заходів перед виїздом студентів на практику, оповіщає студентів про систему звітності за практику; контролює забезпеченість нормальних умов праці і побуту студентів і проведення з ними обов’язкових інструктажів з охорони праці і техніки безпеки; контролює виконання студентами правил внутрішнього трудового розпорядку, приймає у складі комісії заліки з практики.

Під час практики студенти вивчають стан обліково - економічної роботи, організацію обліку і звітності, проведення попереднього, оперативного і заключного аналізу господарської діяльності в с.-г. підприємстві; вивчають організаційну структуру підприємства, його спеціалізацію, форми господарювання.

Після закінчення строку практики студенти звітують про виконання програми індивідуального завдання. Формою звітності студента про практику є представлення письмового звіту. Звіт захищається студентом (з диференційованою оцінкою) в комісії, в склад якої входить керівник практики, викладач кафедри, який викладав спеціальну дисципліну. Звіт захищається студентом на протязі перших десяти днів з початку семестру, який іде за практикою. Підсумки кожної практики обговорюються на засіданні кафедри, а загальні підсумки практики підводяться на Вченій Раді факультету не менш одного разу на рік.

Ректор університету.